Browse English


2
5
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
y
z

q


quantitynõorɛ3ṍ-ɛ́nquantitynõor-atãtrois foissynsõrɛ2suglumnõorɛtã'arɛ 1
quartersakaá-ánquarter
queenpɔg-nabader. ofpɔkan.compqueen2Person
questionsokreder. ofsokenquestion
quicklykalam1á-áadvquicklySẽŋɛ kalam!Va vite!syntɔtɔtɔtɔɔ́-ɔ́advquicklyWa'am tɔtɔ.Viens vite.synkalam1kalam2
quietsĩm1ĩ́advquietÃna sĩm, da gita.Sois tranquille, ne bouge pas.lamáadjquietÃna lam.Sois calme.synsĩm2
quietlybãalamã́-áadvquietlyBĩŋe mango la bãalam!Put the mango down softly.
quiverlog-wʋader. oflokonquiver
quiver (small)gãnfʋllɛã́-ʋ́-ɛ́nquiver (small)synloko6.7.7Container
quiver with arrowslokoò-ònquiver with arrowsA yɛ la loko wɛ dɩa.Il a mis le carquois et va à la danse des funérailles.syngãnfʋllɛder.log-wʋader.loko-bɔbga