Browse Ninkare


-
a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
o
ɔ
p
r
s
t
u
v
ʋ
w
y
z

k


kãmbɔnnɛ ã́-ɔ́-ɛ́nlangue AshantiTwi languagesynsãntɛɛnɛ
kãmpẽa ã́-ẽ́-ánéchis (vipère)kind of viperEchis ocellatus1.6.1.3.1SerpentSnakekampẽesɩ
kãmpẽa
kãmpeŋo ã́-é-ónéventailfan6.7OutilToolkãmpenno
kãmpeŋo
kãmponkukurga der. ofkãmponnenTêtard ayant 75 jours1.6.1.41.6.1.4Crapaud, grenouilleAmphibiankãmponkukursɩ
kãmponne ã́-ó-éncrapaudtoad1.6.1.4Crapaud, grenouilleAmphibiankãmpɔmagãmponnekãmponkukurga der.nTêtard ayant 75 jours1.6.1.4Crapaud, grenouillenTêtard ayant 75 jours1.6.1.4Crapaud, grenouillekãmpɔma-sãmĩ'isi der.nœufs de crapaud1.6.1.4Crapaud, grenouillenœufs de crapaud1.6.1.4Crapaud, grenouillelislinne der.ntêtard; 1ère étape de croissance1.6.1.4Crapaud, grenouillentêtard; 1ère étape de croissance1.6.1.4Crapaud, grenouillewẽgulgo der.ntêtard ayant 60 jours1.6.1.4Crapaud, grenouillentêtard ayant 60 jours1.6.1.4Crapaud, grenouille
kãn ã̀auxauxiliaire du futur négatifwon'tA kãn sẽŋɛ.Il n'ira pas.9GrammaireGrammar
kãna ã́-áintlequel?whichFu-kãna tɩ fʋ boorɩ?C'est quel habit que tu veux?synẽna
kanarga à-à-ànivraie; épis de mil sans grains, faux milchaff1.5.3Herbes, plantesGrass, herb, vinekanarsɩ
kanɩa á-ɩ́-ánlampe à pétrolepetroleum lamp6.7OutilToolkanẽesɩ
kãnnɛ ã́-ɛ́nlancespear6.7OutilToolkãna kãna
kãnpĩnta ã́-ĩ́-ánmenuisiercarpenter2PersonnePersonEnglishkãnpĩntadõma
kãntãngũule ã́-ã́-ṹ-éniulemillipede1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntãngũula
kãntãngũule
kãntãnwɩgl-pɔkɔ der. ofkãntãnwɩglɛncoquille d'escargot
kãntãnwɩglɛ ã́-ã́-ɩ́-ɛ́nescargotsnail1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntãnwɩgla
kãntãnwɩglɛ
kãntãnwɩgl-pɔkɔ der.ncoquille d'escargotncoquille d'escargot
kãnteŋo ã́-é-óncorbeille faite de tigesbasket6.7.7RécipientContainerkãntenno
kãntĩa ã̀-ĩ̀-ànascaris (parasite)roundworm1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãntĩisi
kãntɩa ã̀-ɩ́-áncoudée (mesure de 50 cm environ)cubitkãntɩɩsɩ
kãntõolŋa1 ã́-ṍ-áncoudeelbowkãntõolsɩ
kãntõolŋa2 ã́-ṍ-ánmusaraigneshrew1.6.1.1MammifèreMammalkãntõolsɩ
kãntõolŋa2
kãntõta ã̀-õ̀-ànprovocateuragitatorkãntõtɩba
kãnzẽ'eŋa ã́-ẽ́-ánmoule avec sa coquillemould with shell1.6.1.9Petits animauxSmall animalskãnzẽ'esɩ
kãnzẽ'eŋa
kãŋkãŋɛ ã́-ã́-ɛ́advdur; ferme; fermementhardGʋrɛ kãŋkãŋɛ.Tiens fermement.
karaaga á-á-ánsorte de sorgho rougekind of sorghum5.2.3NourritureTypes of food
karakitɩmenki nespèce d'herbe (qui ne meurt pas)kind of grass (that never dies)1.5.3Herbes, plantesGrass, herb, vine