sɔ'ɔŋa ɔ́-án1lapinrabbit1.6.1.1MammifèreMammal2lièvreharesɔ'ɔsɩ
sɔ'ɔŋa 1

weem sɔ'ɔŋa der.nlièvre1.6.1.1Mammifèrenlièvre1.6.1.1Mammifèreyire sɔ'ɔŋa der.nlapin1.6.1.1Mammifèrenlapin1.6.1.1Mammifère
yire sɔ'ɔŋayire sɔ'ɔŋalapin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *