ninkãrga í-ã̀-ánninkaré (nankana)Frafra personsyngʋrŋa2PersonnePersonninkãrsɩninkãrɛ der.nlangue ninkarésyngʋrnɛder. ofgʋrŋansyngʋrnɛder. ofgʋrŋalangue ninkarésyngʋrnɛder. ofgʋrŋaninkõrgɔ der.npays ninkarésyngʋrŋɔder. ofgʋrŋansyngʋrŋɔder. ofgʋrŋapays ninkarésyngʋrŋɔder. ofgʋrŋa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *