pẽgɛ ẽ́-ɛ́v1louer; féliciterpraiseTɩ pẽgɛ Nawẽnnɛ.Louons Dieu.synnã'asɛwɔɔgɛ 12encourage someonepẽgrɩ, pẽgrapẽka der.nlouangesynnã'asgɔder. ofnã'asɛwɔɔrɛder. ofwɔɔgɛnsynnã'asgɔder. ofnã'asɛwɔɔrɛder. ofwɔɔgɛlouangesynnã'asgɔder. ofnã'asɛwɔɔrɛder. ofwɔɔgɛ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *