Search results for "aduo"

aduo [àdúó] (ji) p.v ne ... pas Aduo ndama guɔ gomer nyʉl nyo. Ne ruine pas toi-même ton corps.
Comments (0)

 

kɔŋɔ [kɔ́ŋɔ́] n 1chronique pɨɨ kɔŋɔ nyam/ kœhœ kɔŋɔ yam 2durable et objet de moquerie Bé ne mefulu kɔŋɔ. Bikɔŋɔ bi mefulu byɔɔ, byé é di esa á, bé aduo nʉɔŋàa ɨ bisɛɛ.
Comments (0)

 

lenyɨh [lènyɨ̂h] inf serrer Aduo nyɨh me ɨ nyʉl. Ne me serre pas au corps.
Comments (0)