Search results for "ajibojibo"

ajibojibo [ājíbòjíbò] n voleur
Comments (0)

 

lècììnò [leciino] inf abandonner une chose avec dédain Me ɨsi nyila nyʉl ne jibo. Mɨ ciino baajibojibo ne yinɨ pyem.
Comments (0)

 

lenyila [lènyílà] inf être dépassé par quelque chose Me ɨsi nyila nyʉl ne jibo. Mɨ ciino baajibojibo ne yinɨ pyem.
Comments (0)