Search results for "lentaa"

lentaa [lèntàà] inf 1dépasser Mepɨʼ me swɔn, mé a be ɨ leka bu ntaa maa mpen a be ɨ lebɔnɔ ma. 2traverser N-ntaaŋ ga maŋ. Que nous traversions la mer. lentaa mikɛl
Comments (0)

 

lentaa mikɛl [lèntàà míkɛ̂l] (lentaa, mikɛl) lct faire les serments
Comments (0)