Search results for "pɨʼ"

lebɔnɔ pɨʼ [lèbɔ̀nɔ̀ pɨ̂ʼ] (lebɔnɔ, pɨʼ) lct comploter
Comments (0)

 

ledi ne (ledi, ne) lct caractériser réelement Tʉʼʉ lebwɔʼ lé di ne mʉr. Mepɨʼ mé é di ne mʉr.
Comments (0)

 

lentaa [lèntàà] inf 1dépasser Mepɨʼ me swɔn, mé a be ɨ leka bu ntaa maa mpen a be ɨ lebɔnɔ ma. 2traverser N-ntaaŋ ga maŋ. Que nous traversions la mer. lentaa mikɛl
Comments (0)

 

lesɨm [lèsɨ̂m] inf 1louer 2apprécier Ɨ jɔɔ go di ne pɨʼ yi, nɔ ɔ́ go wa sɨmàa.
Comments (0)

 

pɨʼ n 1intelligence 2ruse lebɔnɔ pɨʼ
Comments (0)