Search results for "sàŋa"

sàŋa [sàŋá] n réconciliation
Comments (0)

 

dɨʼɨ [dɨ́ʼɨ́] n chose compliquée Gwa mih, yé abe dɨʼɨ. Ngumo, wé ɨ lesaŋàa é, saŋàa. Mbwɛl, wé é tɨ. Wé abe e dɨʼɨ.
Comments (0)

 

ngumo [ngumo] n une relation sociale Ngumo, wé ɨ lesaŋàa é, saŋàa. Mbwɛl, wé é tɨ. Wé abe e dɨʼɨ.
Comments (0)