Search results for "sɛɛ"

lesɛɛ metyel [lèsɛ̀ɛ̀ métyêl] (lesɛɛ, metyel) lct bénir; accorder bénédiction
Comments (0)

 

lesɛɛ [lèsɛ́ɛ̀] inf être fait Sum leso lɔɔ mu ɨ lense nyin ne mikoo me a be ɨ lesɛɛ yi, yé a be é tɛm swɔn a to kœb mpen ɨ si bwɨl ɨ ntamba yi.
Comments (0)

 

lesɛɛ [lèsɛ̀ɛ̀] inf cracher lesɛɛ metyel
Comments (0)

 

lesɛɛlɨ [lèsɛ́ɛ́lɨ̀] inf être fait
Comments (0)

 

lʉ sɛɛ [lʉ́ sɛ́ɛ́] (, sɛɛ) lct profession Go ó ne wáa lʉ sɛɛ go di ɨ lesa yi?
Comments (0)

 

mesɛɛla [mèsɛ́ɛ́là] n comerages
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nwɔhlo mʉr dumo ne bisisɛɛla bi lebyeb bye lct porter une accusation contre
Comments (0)

 

sɛɛ [sɛ́ɛ́] n travail lʉ sɛɛ , sɛl bisɛɛ
Comments (0)

 

sɛɛɛ [sɛ́ɛ̀ɛ̀] id vide
Comments (0)

 

sɛl bisɛɛ [sɛ̂l bìsɛ́ɛ́] (sɛl, sɛɛ) lct serviteur
Comments (0)

 

sisɛɛla [sísɛ́ɛ̀là] n acte Nkalar Bisisɛɛla bi Minjwɨɨbʉr lempom , Nkalar Bisisɛɛla bi Minjwɨɨbʉr mba , sisɛɛla lebyeb
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kɔŋɔ [kɔ́ŋɔ́] n 1chronique pɨɨ kɔŋɔ nyam/ kœhœ kɔŋɔ yam 2durable et objet de moquerie Bé ne mefulu kɔŋɔ. Bikɔŋɔ bi mefulu byɔɔ, byé é di esa á, bé aduo nʉɔŋàa ɨ bisɛɛ.
Comments (0)

 

lebiba [lèbíbà] inf se débattre seul Mɨ biba ne ntɛɛ; bʉr belɛl, bɨ swɨɨ me ɨ nyʉl. Mɨ biba ne sɛɛ lentwɛ̀l memer. Mɨ biba ɨ biba biba biba, bana to bwɨ lefeb le sikʉlʉ.
Comments (0)

 

lebwɔʼ [lèbwɔ̀ʼ] inf devenir gros Bé ɨ lelɛɛ ne mɨna ga baanaʼ á, kakaa, yé ɨ bwɔʼ sɛɛ.
Comments (0)

 

ledulo [lèdùlò] inf 1tirer 2être le tuteur de quelqu'un Timotɛ a beɨ laa ɨ leyeʼe kwɔ nye, Pol ɨɨ dulo nye tityoʼo tityoʼo, ɨ lesu é, nye ngʉ jala ne sɛɛ lelɛɛ Mpeh Lɔɔ me Nti Yesus. 3enduire en l'erreur Nye nse dulo mbi Ɨsraɛl é, bé sisaʼ nfe misyem mbi ngwɔr waa.
Comments (0)

 

lefala [lèfálà] inf presser quelqu'un dans une activité Mʉr nɨ, nye ɨ lefala bwɔn be ɨ bisɛɛ bi pyem.
Comments (0)

 

lentuŋlo [lèntúŋlò] inf laisser souffrir seuls Bʉr be Ɨgipten, bé a beɨ ntuŋlo be ne mbi sɛɛ yiyɛh yé a beɨ bu lyel yi.
Comments (0)

 

lenyɨn [lènyɨ̂n] inf apparaître Sum leso lɔɔ mu ɨ lense nyɨn ne mikoo me a be ɨ lesɛɛ yi, yé a be é ...
Comments (0)

 

letwii [lètwíì] inf vilipender; exploiter Njwɨɨ wam, nye ɨ lebu twii me ɨ bisɛɛ bɨhɨ di ɨ lesea bi.
Comments (0)

 

leyemndo [lèyémndô] inf 1serrer Bisoja sa á, yemndo kana ɨ kubo. 2contraindre Mʉr nɨ mʉ ɔ ɨ leyɨmndo me mpel bisɛɛ. leyemndo mecii , leyemndo mpʉla
Comments (0)

 

mebo memba lct de tout cœur Nɔ ɔ́ me a nse jà be mebo memba, bɨhɨ ne bɔɔnɔɔ nse taalo ne sɛɛ lwib njyem.
Comments (0)

 

mʉr ne mʉr (mʉr, ne) lct n'importe qui Nɔ ɔ́, yé é sɛɛ gwɔr di é, mʉr ne mʉr, nye ne nkul lepwɛl bipara ɨ sɛɛ bekubo.
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >