Search results for "taa"

lentaa [lèntàà] inf 1dépasser Mepɨʼ me swɔn, mé a be ɨ leka bu ntaa maa mpen a be ɨ lebɔnɔ ma. 2traverser N-ntaaŋ ga maŋ. Que nous traversions la mer. lentaa mikɛl
Comments (0)

 

lentaa mikɛl [lèntàà míkɛ̂l] (lentaa, mikɛl) lct faire les serments
Comments (0)

 

letaa [lètáà] inf payer amende
Comments (0)

 

letaalo [lètáálò] inf 1commencer yé a taalo ó, mwɔhɔ waa. 2reprendre en plus letaalo ne
Comments (0)

 

letaalo ne [lètáálò nè] (letaalo, ne) lct commencer à (pour la première fois) Nye ntaʼ taalo ne lecigo ɨ lenswɨɨ.
Comments (0)

 

ntaa [ntàà] n rat palmiste
Comments (0)

 

ntaa [ntàá] adv viens
Comments (0)

 

ntaamba [ntààmbà] n piège des souris (sem. domains: Piéger, prendre au piège.)
Comments (0)

 

ta-ta-ta-taa id son des coups
Comments (0)

 

taa n agé
Comments (0)

 

taalo [lètááló] n commencement
Comments (0)

 

ga [] pro pluriel Ntaaŋ ga dibo. Traversez le marigot. Mɨna ntaaŋ ga dibo. Nous devons traverser le marigot.
Comments (0)

 

lebwɨl [lèbwɨ̀l] inf se faire prendre Yé a be é tɛm swɔn a to kœb mpen ɨsi bwɨl ɨ ntaamba yi. ledwih be ɨ mbwɨla ɨkwom
Comments (0)

 

lefem [lèfèm] inf détester Go jwoʼ bʉʉ bempen bé a taaro lefem biswɔn bé ne nɔɔ di, kumo muh ɨ nsiŋ yi, yé a taaro é, dwoo laa.
Comments (0)

 

[lʉ̂] n 1tête 2chapitre Mpeh Lɔɔ me Marc, taalo ɨ lʉ samo ne ɨ peh lɛl, to kumo ɨ lʉ samo, peh ewʉm. ledilo lʉ , lʉ lekan , lʉ mɔgɔ , lʉ sɛɛ
Comments (0)

 

mebo memba lct de tout cœur Nɔ ɔ́ me a nse jà be mebo memba, bɨhɨ ne bɔɔnɔɔ nse taalo ne sɛɛ lwib njyem.
Comments (0)

 

mino [mìnò] n proie avalée Bempwê kœb gurokɔɔ lejwɨl é, sum gwɔr ne mino ntaa ɨ mɔ.
Comments (0)