Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

ŋ


ŋwa [ŋwâ] id très haut; élévé Duo sa á pyeelo kʉ é ŋwa.
ŋwɛgɛ [ŋwɛ́gɛ̀] id violence Sɔŋ ntaʼ tiino nye ɨ mpah «ŋwɛgɛ», ŋwɛh nye ne kʉ «tʉb».