Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

a


ajwoʼ-melɨ [àjwôʼ-mèlɨ́] n personne désobéissante
aka adv ne ...plus
akolo [ákòlò] n chevrotain aquatique Hyemoschus aquaticus
akomandaŋ [àkòmàndâŋ] n esp. de champignon
akpɛkpɛ [ákpɛ̀kpɛ̀] n chronique Yé ɨ lebu jwom nkumlo akpɛkpɛ ne lebwɨa nyɔ. Il soigne la diarrhé chronique.
akpɔɔkpɔɔ [àkpɔ́ɔ́kpɔ́ɔ́] n esp. de champignon Akpɔɔkpɔɔ, lekwɛl nye lejah.
alaa é [àlàà é] lct sauf si
alatar [àlàtâr] n autel
albâtre n albâtre
aleʼentumo [àléʼéntùmò]
alombo [álòmbó] n lune alombo bogwa pɨm paʼa dwob, bé ne bwɔhɔ , bwɔhɔ, yé bogwa pɨm paʼa dwob, bé ne alombo
alombo bogwa pɨm paʼa dwob, bé ne bwɔhɔ [álòmbó bógwâ pɨ̌m páʼá dwôb, bé nè bwɔ̀hɔ́] (pɨm, alombo, bwɔhɔ, dwob) lct éclipse solaire Ɨ lelu mewʉm memba ne ɨbul, ngɔn nâ, mbu betɔsin beba ne mimbu kam ne minâ, alombo bogwa pɨm paʼa dwob, bé ne bwɔhɔ.
aloo [álòó] n esp. de champignon cueilli au mois de septembre
aluno [àlúnò] adv vient de (au passé) Nye aluno to. Il vient de partir.
alurbaʼ [àlùrbàʼ] n machette à longue manche
alyer-mwɛn [àlyêr-mwɛ̂n] n une personne folle
ambɨambɨa [ámbɨ̀àmbɨ̀à] n bon
ambuhlo-bisɔŋɔ [ámbùhlò-bìsɔ́ŋɔ́] n Abominable Dévastateur
ampwɔʼ-lede [ámpwɔ̀ʼ-lèdè] n gourmand
amunkwɔʼ [àmúnkwɔ̂ʼ] n le manioc trempé en morceaux qu'on a séché sur la clé
andaga [ándàgà] n gombo
andeŋ [ánděŋ] n sauce de noix à la noie de mangue sauvage
anfyɔŋ [ànfyɔ̂ŋ] n avion
angre [àngrê] n angrais
angʉngʉl [àngʉ̂ngʉ̌l] n gourmand; mendiant