Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

c


caga [cágá] id aesthenie générale
cancer n cancer
cellule-T n cellule-T
chameau [chameau] n chameau
ci [] n interdit Ci, yé a be é, nye sa ajwɛʼla gwih sa nye a bee yi.
[] n beau parent
cia [cíá] n question nkalar mecia
cicil [cícîl] id silent
cigo [cìgô] n ton beauparent
cigodam [cígódám] n à moitié, sans s'occuper de la part de l'autre Nye gwɔmlo lebahaa bimyɛn yigo ó, cigodam.
ciho [cíhó] n île
cii [cíí] n 1cou 2voix legwa cii jwɨɨ , leyemndo mecii
ciʼ [cìʼ] n vie ciʼ melu me mpwoʼ memyɛh , lebwɨ ciʼ melu me mpwoʼ memyɛh
ciʼ [cîʼ] n coupeur ciʼ milɔb
ciʼ n sauveur
ciʼ be milɔb lct juges
ciʼ melu me mpwoʼ memyɛh [cìʼ mélû mé mpwôʼ mémyɛ̂h] (ciʼ, lelu, mpwoʼ, memyɛh, me) lct vie éternelle
ciʼ milɔb [cîʼ mílɔ̌b] (ciʼ, lɔb) lct juge; assesseur
ciʼbo [cǐʼbò] id simplement Nyê be é, nye bolaa ciʼbo. Il devait passer simplement.
ciʼbʉr [cìʼbʉ̀r] n sauveur
ciʼdam [cíʼdám] n robe qui serre au corps Kaba ciʼdam, nye ɨ was.
cil [cíl] n morceaux; membres
cim [cím] n cri lebʉ cim
cimo [címò] n doigt de banane cuite
cin [cín] n 1les rives 2nord

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >