Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

p


pa adv supposons que; voix impérative polie
pa [] n machette
pab [pǎb] n mur
pab n pape
paga [pàgá] adv cette fois-ci, pour établir l'équilibre Go paga ka sa me nɔ ɨ lɔb yé ɛ?
pàha nyʉl (lepàh, nyʉl) lct ressurection
paka adv avoir la volonté
paʼ [pâʼ] n partie
paʼa [páʼá] n 1au lieu de 2entre Jwɨɨ yiyɛh bʉr be tɨʼ di ɨ lelwimla paʼa nyɔɔ yi, yé abe ne nkul letyɛb ɨ bwɨa bwɨa.
pal [pál] n souci Me ne pal ɨ lyem ɨ lɔb lekwaa le nyɔŋ wam.
pan [pân] n esp. d'arbre Myɛm a ja á, ɨ bika bi pan!
pankwom [pánkwóm] n aulacode Tryonomys swinderianus (sem. domains: Les mammifères.)
paŋa [páŋá] n Nyi to bipaŋa ɨ Nsoa-nkee ɨ leto ne saa ciʼ.
para adv obligé
para [párà] n argent; fonds Kwɨlɨɨ me bipara bi ken.
para [pàrà] n prêtre njwɨɨ bepara
para me Nsɛm
pasto n pasteur
patele [pàtèlé] n boutique; taverne
pebe [pébé] n chauve-souris
peh [pêh] n 1partie 2verset
pɛɛ [pɛ̀ɛ́] n cercocèbe agile
pɛl [pɛ̀l] n large et plat pɛl lebaʼa; pɛl lekʉa; bipɛl bi mekʉa
pɛl lebaʼa [pɛ̀l lébáʼá] (pɛl, lebaʼa) lct épée
pɛr [pɛ̀r] n tente; abri secondaire