Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

s


sɛl [sɛ̂l] n faiseur sɛl lebyeb; besɛl be lebyeb sɛl bigwa , sɛl bisɛɛ , sɛl lebyeb , sɛl mesa , sɛl misyem
sɛl be mebyeb lct pécheurs
sɛl bigwa [sɛ̂l bìgwà] (sɛl, gwa) lct chasseur
sɛl bisɛɛ [sɛ̂l bìsɛ́ɛ́] (sɛl, sɛɛ) lct serviteur
sɛl lebyeb (sɛl, lebyeb) lct pécheur
sɛl mesa [sɛ̂l mèsâ] (sɛl, mesa) lct serviteur experimenté sɛl mesa muma
sɛl mesa muma [sɛ̂l mèsâ mùmá] (sɛl mesa, muma) lct servante experimentée féminin
sɛl misyem [sɛ̂l mìsyém] (sɛl, syem) lct pécheur
si [] n 1terre 2en bas lepuma si , lekwir meboo si , lekwir mpom si , nja si
si [] p.v perfectif í si laa
si [] id durement Nɔ ɔ́ cyem a ka nse nʉɔ kʉn me mpa, nse kaʼ we ɨ lɨ ɨ si.
si-si n voix basse
siga [sìgà] n cigarette
sigo [sìgò] n feu bɨ sigo , kɛl sigo ɨ mpɨ ntɔlɔɔ
sigo [sìgó] id court
sigo [sígó] n excrément
sii [síì] n genette
sii n moustache
sikʉlʉ [sìkʉ́lʉ̀] n école
sili [sìlî] id élévé
silo [sìlò] 1n femme en maturité 2n fille
simaŋ n ciment
simsa [símsá] n réflections
sinɨnɨ n chose
sinsiŋ me Krist lct antichrist