Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

s


sɔʼɔ [sɔ́ʼɔ̌] n 1chose 2rien Antɨ kwɛɛ ga sɔʼɔ! Ne craignez rien. Misœla mi bisɔʼɔ Jean a bee bi
sɔm [sɔ̂m] n Galago d'Allen
sɔma [sɔ́má] n ensemble; groupe legwɨŋa sɔma ne bʉr
sɔnɔnɔ [sɔ́nɔ́nɔ́] id rigide
sɔŋ [sɔ́ŋ] n père; oncle paternel melɨ me sɔŋ jwɔb , Sɔŋ Nkul ɨnyɛh
Sɔŋ Nkul ɨnyɛh [Sɔ́ŋ Nkùl ɨ̀nyɛ̂h] (sɔŋ, nkul, ɨnyɛh) lct Père Tout Puissant
sɔŋɔ [sɔ́ŋɔ́] n puits d'eau; point d'eau lebe le sɔŋɔ
sɔɔlʉ [sɔ́ɔ́lʉ̀] n manque
sɔɔɔ id propre
sɔɔɔr id beaucoup
su [] n poisson
n poison
sub [sùb] n éponge
suba [sùbá] n la dotte Suba lesyeh lam, wé a cwe é, mimbaŋ mi nsoʼ mimba.
sugugu [súgúgú] id profondement
suʼ [sûʼ] n fourmis
sulʉm [sùlʉ̂m] id entrer subitement
sum [sûm] n lieu
sumo [sùmò] n bâton
sumo [sùmò] n constructeur sumo mensumo
sumo mensumo [sùmò mènsùmò] (sumo, mensumo) lct constructeur
supœb [sʉ̀pœ̂b], [sùpœ̂b] n 1potamogale 2potamogale; musaraigne géante
sur [sùr] n coton
surman [sûrmàn] n chasseur à fusil
suswɔhɔɔ [sùswɔ́hɔ́ɔ́] id nu