Browse Njyem


a
b
c
d
e
ɛ
f
i
ɨ
k
kp
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
u
w
y

t


tʉrʉ id brédouille
twibla n percé
twiha adv beaucoup
twiʼi [twìʼì] n miette
twiyaaa id fatigué
twɨl [twɨ́l] n frere ou sœur de l'age supérieur et même sexe que l'égo; ainée kin: twɨlam; kin: twɨlo.
twɨlam n ma/mon sœur/frere ainé kin: twɨl.
twɨlo n ta/ton sœur/frere ainé kin: twɨl.
twɨm-twɨm [twɨ́m-twɨ́m] id inattendu et subitement
twɨrɨ [twɨ̀rɨ̂] id être saisi par la peur
twɨtwɨna n reserve Bé ǎde bitwɨtwɨna; bé ma de é, ɨ ntuuu. Ils ne mangent jamais avec reserve; toujours à l'excès.
twom [twóm] n loin Me boto ɨ twom, to lam bilam.
twɔʼɔ [twɔ́ʼɔ́] adj 1petit Becyem ne bɔ betir betwɔʼɔ, bé é di eje lɨhaa lekwaa. 2plus jeune; cadet; mineur
twɔm [twɔ́m] n chenille
twɔn [twɔ́n] n file
tye [tyé] 1n instant 2n dimension Ɨ jɔɔ be a jwɨʼ apura waa tye yi, nyʉɔ waa, nye a beɨ sa cyen lekoa, kɛl sʉɔ nswɨɨ, ne lekwɛh. 3n situation 4n arrêts
tye ciʼ lct pendant toute la vie
tyela [tyélà] n marche-pied
tyem [tyém] prép milieu
tyem-nsɨ [tyém-nsɨ̌] adv à mi-chemin
tyeme-nsɨ n mi-chemin
tyɛb [tyɛb] n celui qui se tient devant tyɛb lempom; betyɛb be lempom dirigeant; dirigeants betyɛb be lempom , tyɛb lempom
tyɛb be lempom be di ejwɨɨ le Mbɛh Nsɛm ba lct anciens de l’Église
tyɛb lempom (tyɛb, lempom) lct dirigeant
tyɛʼ-bol [tyɛ̀ʼ-bòl] n faible