lentaa [lèntàà] inf 1dépasser Mepɨʼ me swɔn, mé a be ɨ leka bu ntaa maa mpen a be ɨ lebɔnɔ ma. 2traverser N-ntaaŋ ga maŋ. Que nous traversions la mer. lentaa mikɛl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *