dɨʼɨ [dɨ́ʼɨ́] n chose compliquée Gwa mih, yé abe dɨʼɨ. Ngumo, wé ɨ lesaŋàa é, saŋàa. Mbwɛl, wé é tɨ. Wé abe e dɨʼɨ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *