Search results for "Occupation"

bia ogyipʋcomp. ofgyi biacomp. ofgyi2 2bia2 3ɔ- -pʋn.merchantPapa Asiedu gyi bia ogyipʋ.Papa Asiedu is a merchant.Atɔ ɔfɛpʋ amʋ ɔlɔhɔ atɔ ba bɛfɛ.The petty trader bought things in order to come and sell.cfatɔ ɔfɛpʋtrader6.6Occupation6.8.4.2Sell
Comments (0)

 

Comments (0)