Search results for "Solid, liquid, gas"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ŋlaɩnŋlaɪ̃́ v.to meltBɔpʋ nfɔ dɩnka ogya a, ɩtɛŋlaɩn. If they put grease on the fire, it melts.Ogya ɩtɔ rɔba a, ɩtɛŋlaɩn. If fire heats plastic it melts.8.3.4Hot1.2.3Solid, liquid, gas
Comments (0)

 

yɛ́ʔ(H)v.dissolve as sugar or salt in waterMmɛkɩansɩ nɛtsɛɩ ntsu wʋlɩ nfɔlɩ amʋsʋ ɩlɛ wa bɛnsɩ amʋtɔ.Unintentionally, I poured water on the salt and it dissolved in the pan.1.2.3Solid, liquid, gas
Comments (0)