Search results for "Reflexive pronouns"

ɩwɩɪwɪʔ(H) contraction2n.1selfTsufɛ fʋa fotsu ɩwɩ a, Bulu ɔbɛ́ba fʋ asɩ.Because if you lift yourself up, God will humble you.Fʋ wɩ lablɩ ogya, sʋ owisʋ lakɩta fʋ. You have become hot. You have a fever.Oyi amʋ wɩ laplɩ. This tree is smooth.Kɛnkɛ bʋ imi, ɩtɔwɔlɩ wɩ fɛ tʋnkpa.Kɛnkɛ grass has hair that makes you itch like tʋnkpa.9.2.3.1Reflexive pronounscomp.ba ɩwɩ asɩhumbleda ɩwɩsʋbe alertɩwɩ imibody hairɩwɩ sɔɔnluckyɩwɩ yinta Xdefileka ɩwɩ lɛdefend oneselfkpɩnkɩ ɩwɩshake with fearnya ɩwɩbecome richɔmlawɩclothder.ɩwɩtɔbowels2concerningIgye nɔtɔɩ tsu tɔkʋ wɩ.Yesterday, I talked about something.3.5.1.2.9Be about, subject3euphemism for genitalsoyin wɩa man's genitalsɔtsɩ wɩa woman's genitals2.1.8.4Female organs2.1.8.3Male organs
Comments (0)

 

onutoonutó adj.1real; genuine; the true one; himselfMɩ yin onuto mʋ bi nɩ. my own mother's child (my brother/sister in the Western sense)fʋ onuto you yourselfmɩ onutoI myselfamʋ́ onutothey themselvesanɩ onutowe ourselvesmlɩ onutoyou yourselfKɩɛ atɔ amʋtɔ ha nyebi amʋ fʋ onuto, mɛnɩ bʋmɔ́ɔkɔ. Divide the things among the children yourself so that they don't fight.Synankasareal9.2.3.1Reflexive pronouns3.5.1.3.5Real2the real oneƖtɔ amʋ onuto nɩ.This is the real thing.Megyi yibi ɔkapʋ amʋ bʋ yibi amʋ, Kwame onuto bʋ yibi amʋ.The driver is not the owner of the vehicle, it belongs to Kwame himself.3.5.1.3.5Real3especially3.5.1.3.5Real
Comments (0)