Search results for "Clothes for special occasions"

mpabʋampabʊaFrom:Akanmpabwan.sandalsWa fʋ mpabʋa amʋ, tsufɛsɛ nsaɩntɔ lablɩ ogya. Fɔ́lɔ. Put on your sandals, the weather is hot, you will get sick.cfntʋkʋtashoes7.2.1.1Walk5.3Clothing5.3.4Clothes for special occasions
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ɔkpakwebiɔk͡pakʷebípl.nkpakwebin.clothes worn for the farm workAtsɩ ansɩ tegyi ɔkpakwebi ɩwɩ, tsufɛ ɩma bia, ɩtɛha bʋtamayinta amʋ́ atati ánɩ́ bʋ bia.Women like cloth worn for farm because it is less expensive and it helps to save their expensive clothes.cftaticloth5.3.4Clothes for special occasions
Comments (0)

 

ɔtan2ɔtãʔ(H)pl.ntan2n.bark cloth made from the bark of the poli treeOyin amʋ bʋ ɔtan wanklaan kʋ ɔtɛdɩda mʋ́. The man has a fine cloth. He always wears it.cftaticloth5.3.4Clothes for special occasions6.6.1.1Cloth
Comments (0)

 

ɔtatibiɔtatibíʔ pl.ntatibicfɔdanta2der. oftati-bin.loincloth for womenAtsɩ bʋtefio ɔtatibi. Women gird their loins with otatibi.cffiogird5.3.2Women's clothing5.3.4Clothes for special occasions
Comments (0)

 

si3síʔ(H)v.to put on loin cloth (men)Atsɩ bʋtefio ɔtatibi; ayin ɛ bʋtesi ɔdanta.Women put on (fio) loin cloths (ɔtatibi) and men put on (si) loin cloths (ɔdanta).cfɔdanta2loinclothfiogird5.3.4Clothes for special occasions5.3.1Men's clothing
Comments (0)