Nkonya - English


ɩ


ɩswɩɪsʷɪ́ (H)contractionswɩ1n.1height of something vertical; length of something horizontalAgode oyi bʋ swɩ dʋn baflɛ oyi.Coconut trees are taller than pawpaw trees.Bʋtɩ bʋ swɩ awɔ amʋtɔ fɛ́ɛ́ nɩ.Pythons are longer than all snakes.cfswɩ2long8.2.2Long2the extent of an abstract nounAnɩ abusuan bʋ swɩ dʋn Abrʋfɔ klɛ.Our family extends further than Westerners' family.7.3.6.3Limitder.swɩtɔheight
ɩta1ɪtaʔn.A bow to shoot arrows4.8.3.7Weapon, shoot6.4.1Huntder.ɔtapʋhunter
ɩta2ɪtaʔ n.top of shoulderNɔpʋ ogyatin amʋ dɩnka ɩta ba woyitɔ. I carried a stick of firewood home on my shoulder.cfɩba3shoulder2.1.2Torso2.1.3.1Arm
ɩtɛ1ɪtɛ́ʔ n.morning greeting from before daybreak until noonƆdɛ mlɩ ɩtɛ ha, mlɩtsula. He is greeting you, so answer.3.5.1.4.3Greet
ɩtɛ2ɪtɛʔ(L) pl.atɛn.1featherTsii batɛ ɩtɛ ha mɩ ampʋlɛ asʋtɔ. Pluck a chicken feather for me so I can use it to clean my ear canal.1.6.2.1Parts of a birdcomp.otedutail feathers2leafKɛlɩ amʋ lakpakpa atɛ.The silk cotton tree has dropped its leaves.1.5.5Parts of a plant
ɩtokiehɛɪtokiehɛ́ (H)pl.atokiehɛn.gift6.8.3.1Give, donate
ɩtonyaɪtoɲa(H)n.one's possessionsƖtonya pɛ sʋ olotu ɔkpa.The only reason he travelled was to get riches.cfagyapadɩɛpossessions6.8.1.1Own, possess
ɩtɔɪtɔ́ʔ(H) contraction3sg. ofatɔ 2thingsthingcontr.tɔáthing that
ɩtɔɩder. oftɔɩɩ-1n.speech; manner of speaking3.5.1.1.6Speech style
ɩtrɛɪtrɛ́ʔ (H)der. ofɩ-1trɛ1v.to quarrelAtsibi amʋ amʋ aba ahinla bwɛ sʋ a, ɩtrɛ lafa nʋ. The young girls were teasing each other so quarrel has broken out there.Ɩtrɛ bʋ otsibi amʋ ɔdwɛ sʋa, aha bʋtɛda mʋ ɛkɛkɛgyiɛkɛ.The young girl is fond of quarrelling, so much that people beat her everyday.Ɩtrɛ tɔpʋ ɩkɔ ba. A small thing leads to a greater thing.Quarrelling brings fighting.3.5.1.6.2Quarrel
ɩtsaɪt͡sâʔ der. ofɩ-1tsa3n.dancetsatɔ bʋ akɩlɛ, tsufɛ oyin tsa. Her dancing is beautiful because she knows how to dance.4.2.4Dance
ɩtsɛtɔder. ofɩ-1tsɛ3 1-tɔ 1adv.in privateMʋ́ ɔma, mʋ akasɩpʋ amʋ bɛfɩtɛ mʋ ɩtsɛtɔ bɛɛ. . . After this, his disciples came and asked him privately, they said. . .4.1.6.5Private, public
ɩtsɔɪt͡sɔder. ofɩ-1tsɔ2adj.enough8.1.7Enough
ɩtswɛɪt͡sʷɛʔpl.atswɛcontractiontswɛ10n.fist; knuckleWɔ mʋ tswɛ.Punch him.Kunta tswɛ.Make a fist.2.1.3.1Arm
ɩtswɩder. ofɩ-1tswɩ 5n.a small gift added to something purchasedMɩ atɔ amʋ ɩtswɩ mɛ?Where is my dash.Mɩ ɩtswɩ mɛ? Ɩtswɩ ma nʋ?Where is my dash? Aren't you going to dash me?cfnfasʋɔprofit6.8.4.4Bargain6.8.3.1Give, donate6.8.4.8Store, marketplace
ɩtʋnɪtʊ̃́ʔn.spear grassƖtʋn tɔwɔ aha. Butokun mʋ́ pʋ bua obu.The spear grass pricks people. It is cut and used for roofing huts.1.5.3Grass, herb, vine
ɩwankɩɪwaŋkɪ́ʔdial. var.ɛwankɩSder. ofɩ-1wankɩ 1n.lightBulu lowun ánɩ́ wankɩ amʋ bʋ alɛ.God saw that the light was good.cfwankɩ 3clean8.3.3.1Shine
ɩwatɛɪwatɛʔpl.awatɛn.hoof6.3.4Butcher, slaughter1.6.2Parts of an animal
ɩwɛɪ̃wɛ̃(H)Sdial. var. ofnwɛ2mercy
ɩwɩɪwɪʔ(H) contraction2n.1selfTsufɛ fʋa fotsu ɩwɩ a, Bulu ɔbɛ́ba fʋ asɩ.Because if you lift yourself up, God will humble you.Fʋ wɩ lablɩ ogya, sʋ owisʋ lakɩta fʋ. You have become hot. You have a fever.Oyi amʋ wɩ laplɩ. This tree is smooth.Kɛnkɛ bʋ imi, ɩtɔwɔlɩ wɩ fɛ tʋnkpa.Kɛnkɛ grass has hair that makes you itch like tʋnkpa.9.2.3.1Reflexive pronounscomp.ba ɩwɩ asɩhumbleda ɩwɩsʋbe alertɩwɩ imibody hairɩwɩ sɔɔnluckyɩwɩ yinta Xdefileka ɩwɩ lɛdefend oneselfkpɩnkɩ ɩwɩshake with fearnya ɩwɩbecome richɔmlawɩclothder.ɩwɩtɔbowels2concerningIgye nɔtɔɩ tsu tɔkʋ wɩ.Yesterday, I talked about something.3.5.1.2.9Be about, subject3euphemism for genitalsoyin wɩa man's genitalsɔtsɩ wɩa woman's genitals2.1.8.4Female organs2.1.8.3Male organs
ɩwɩ imiɪwɪ imicomp. ofɩwɩ 1imin.body hairOyin anfɩ ɩwɩ imi lofulu fɛ tɔkʋtɔkʋ.This man's body hair's is as white as something.2.1.5Hair
ɩwɩ sɔɔnɪwɪcomp. ofɩwɩ 1sɔɔnn.luckyFʋ ɩwɩ sɔɔn ánɩ́ mmɛdɛ oyi, tɛkɩ nɛ́da fʋ.You are lucky that am not holding a cane, I should have hit you.4.4.5.1Lucky
ɩwɩ yinta Xcomp. ofyinta1ɩwɩ 1v.to defile oneselfƖwɩ layinta fʋ.You are defiled.Fɛdɩ obu a, ɩwɩ layinta fʋ.If you are a prisoner you are defiled.Owie ɔkɔ a, ɩwɩ layinta mʋ.If a chief should fight he has defiled himself.Owie ntɛ ɔkpɩpʋ tamagyi ɔblafɔ atɔ. Nɩ ogyi a, alayinta ɩwɩ.A chief or a fetish priest never eats food prepared by a woman under menstruation. When he eats he has defiled himself.4.3.1.1Bad, immoral4.9.5.6Religious purification
ɩwɩsɛɪwɪsɛv.to be smart / quick / brightFʋ mɛdɛ ɩwɩsɛ.You are not bright. ɩwɩ!hurry up!3.2.1.3Intelligent2.3.1.8.1Beautiful