Nkonya - English


n


nyɔ1ɲɔadj.bothMɩa fʋ nyɔ abɔ́yɔ yɛkɩ anɩ ayibi.You and I will go to inspect our traps.8.1.1.1Cardinal numbers
nyɔ2ɲɔsp. var. ofanyɔtwo
-nyɔ1-ɲɔsp. var. ofanyɔtwo
-nyɔ2-ɲːɔ(H)card. num.twocfanyɔtwo8.1.1.1Cardinal numberscomp.tsenyɔtwice
nyɔmbaɲɔmbá n.mashed yam with palm oilƆtsɩ amʋ dɛ faasɩ nyɔmba wuli. The woman is stirring mashed water yam.cfdablunstewkookoporridgepupumash5.2.3.4Prepared food
nyɔpʋ1ɲɔ́pʊ́ v.suck at breastKebi amʋ dɛ mʋ yín nyɔpʋ dʋbɩ. The child is suckling it's mother too much.Mbwɩ akʋ ɛ bʋtonyɔpʋ amʋ́ ayín.Some animals also suck their mothers.2.6.4.1.1Care for a babycomp.tɩn nyɔpʋwean
nyɔpʋ2ɲɔ́pʊʔ(L) pl.anyɔpʋn.breastƆtsɩgyiɔtsɩ bʋ anyɔpʋ. Every woman has breasts.Ayin akʋ ɛ anyɔpʋ lomoni.Some men also have big breasts.Obitebi anyɔpʋ tɛlɩɩ tɩntɩ. A young woman's breasts stand tall (don't sag)2.1.8.4Female organs2.1.2Torsocomp.nyɔpʋ ntsumilk, breast
nyɔpʋ ntsuɲɔ́pʊ nt͡sucomp. ofnyɔpʋ2ntsu 1n.a mother's breast milk2.6.4.1.1Care for a baby6.3.3Milk
nyɔsɩɲɔ́ːsɪ́adj.secondKapʋ amʋʋ bɛ́kapʋ sukuufɔ abi amʋ́a, Augustinɩ legyi onyɔsɩ nɩ.The school children that were been tested, it was Augustine that was the second.8.1.1.2Ordinal numbers
nywɛɲʷɛ̃́ʔ v.to light somethingAlanywɛ ɔkandɩɛ yaɩ obuto. He has lit the lantern and put it in the room.Obu amʋtɔ loklun, sʋ nonywɛ ɔkandɩɛ amʋ. The room became dark so I lit the lantern/light.8.3.3Light