Nkonya - English


o


obubwi1obubʷi dial. var.ebubwiSpl.mbubwi1n.birdClass: AvesObubwi amʋ lala sia wa oyi amʋtɔ. The bird has built a nest in the tree.1.6.1.2Bird
obubwi2obubʷipl.mbubwi2n.1louseOrder: PhthirapteraMʋ nwuntɔ mbubwi bomoni. His head lice are big.1.6.1.7Insect2weevilSitophilus zeamaiskpolitɔ obubwiweevilcorn louse6.2.1.1.3Growing maize1.6.1.7Insect
obubwi3obubʷí(H)pl.mbubwi3n.a small hillNɩ fʋ ndɔ dɩn obubwisʋ nyankpʋ otswie a, ntsu amʋ ɔfan tɛsrɩ yɔ obubwi amʋ ayasɩ ha ɔha amʋʋ mʋ ndɔ bʋ obubwi ayasɩ amʋ atɔ tɔwa alɛ dʋn fʋ klɛ.If your farm is on the knoll and it rains, most of the water runs to the base of the knoll to make the one whose farm is at the base crops grow better than yours.1.2.1.1Mountain
obugyaobuʤaʔ n.bloodObugya lɛlɩn, tamɛ laka tin. Blood was coming but it has stopped.Obugya ladalɩ. Blood has come out.Obugya lawʋlɩ asɩ. Blood has spilled on the ground.Obugya ɩwʋlɩ asɩ a, asʋn laba. If blood is shed, it's a serious case.If blood is spilled down, a case has come.Atsɩ amʋʋ bɔyɔ ɩbla obugya tɔwʋlɩ amʋ́ dʋbɩ maʋ a, bʋyowun Dɔkɩta.Women who bleed too much when they have their menstrual period should see a Doctor.Obugya bʋ ɔnlɩn dʋn ntsu.Blood is stronger than water.Synnkla1blood2.2.5Bleed, bloodcomp.obugyatɔ lowubad death
obugyatɔ lowuobuʤatɔ lowu (H)comp. ofobugyalowun.ritually bad death2.6.6Die4.8.2.8Violent
obunobũʔ(L) pl.mbunn.1ovenBʋdɛ bodobodo amʋ tɔ obuntɔ. They are baking bread in an oven.The shape of a tradtional chicken coop and an oven are similar.5.5.7Fireplace5.2.1.3Cooking utensil2chicken coopAbatɛ obuntɔ loklun. The inside of a hen coop is dark.6.3.6.1Chicken6.5.1Building
obungyoobunʤon.thorn tree1.5.1Tree
obunkpaobúŋ͡mk͡pader. ofbun 3ɔ- -kpan.war camp8.5.3Be at a place4.8.3War
obuoobúon.respect4.5.5Honor
obutɔobutɔ́n.inner room6.5.2.7Room
odikpiniodik͡piniʔ n.leftover dried cassava porridgeNagyi konkonte mʋ́a kɩtɩba oputsu. Ɔkɛ nyankɩ ɛ, négyi mʋ́ odikpini. I have eaten konkonte with groundnut soup. Tomorrow morning also, I will eat leftover konkonte.cfkonkonteporridge6.2.1.2.2Growing cassava8.1.7.4Remain, remainder5.2.3.4Prepared food
odondoodondoAkanodonnodrumn.a tuneable drum played while held under the armGenɩkwɛdrum4.2.3.5Musical instrument
odounodoũʔsg. ofndouncaptive
odu1odu(H) n.type; kindƖnɩ odu ndekle nɩ. This is the kind I want.Tsiatɔ anfɩ odu ma alɛ. This kind of behaviour is bad.Nɛba mɩan suna fʋ mʋ́ odua ndekle.Nɛba ansuna fʋ mʋ́ odu ndekle.I'm coming to show you the one that I like.Ɩnɩ odu ndekle nɩ.This is the one I like.Ɩnɩ aná gyi mʋ́ ánɩ́ ndekle.These are the ones I like/want.8.3.5Type, kindcontr.oduáwhich
odu2odúʔ n.tailDeyi odu bʋswɩ. A monkey's tail is long.Deyi odu bʋtɔpʋ klɩ mʋ́ nɩ.It is the monkey's tail they use to tie it.1.6.2Parts of an animalcomp.otedutail featherscomp.lɔ oduget haemorrhoids
oduáoduá contr. ofodu1ánɩ́dem.whichAtɔ oduá ɩbʋ akɩlɛ. The kind of things that are beautiful.Woyi oduá ɔdwɛ bʋ mʋ́tɔ a, ɩbʋ atsialɛ.The house that has happiness in it, it has good staying.A happy household is pleasant to live in.Nɛba ansuna fʋ mʋ́ oduá ndekle.I'm coming to show you the one that I like.9.2.3.3Relative pronouns8.3.5Type, kind
oduduodudupl.ndudun.a storage container made of clay for rice particularly but also other grainsMɩ nain bʋ odudu mʋ woyitɔ ánɩ́ ɔtɔpʋ mʋ ɩmɔ wa mʋ́tɔ yaɩ.My grandfather had a grain silo that he stored his rice in.Bʋtɔkʋla abwi tswɩ, fówun bapwɛ mʋ́ dɩnka mʋ́sʋ fɛ lakpa tɩntɩn, mɛnɩ ababa bʋmóowie mʋ́tɔ.They collect stones and put them in a pile so that they can build (make out of clay) on it like a tall basket so that termites don't get into it.6.2.1.1.1Growing rice6.2.6.4Store the harvest
odumodumpl.ndumn.a tree with very hard and expensive wood; iroko treeMilicia excelsa1.5.1Tree6.6.3.2Wood6.6.3.1Lumbering
odwinodʷĩ n.having a heavy weightKali igyo anyɔ amʋ afʋkɩ, mʋ́a mʋ́tɔ bʋ odwin afʋtsu.Weigh the two yams so that you see which one is heavy, so that you take (it).Igyo anyɔ amʋ a, kɩ mʋ́tɔ mʋ́a ɩbʋ odwin afʋtsu mʋ́. See which of these two yams is heavy so that you can take it.Kpala amʋ ma odwin ogyi fontroo.The goat is not heavy he is light.Fʋ atɔsʋrahɛ amʋʋ fʋsʋ amʋ ma odwin.There is no weight in your load that you are carrying.Antfontroolight(weight)8.2.9.1Heavyder.dwindwinheavy
ofiofíʔ dial. var.efiSpl.nfin.yearOfi ma ɔbalɔ. A year will pass quickly.Ofi lafia. The year has ended.Ofienɩ ntobitɔ mɔwa alɛ, tamɛ ofieba ɩbɔ́wa alɛ.Things were not good this year but it will be good next year.Asa ofi anfɩ bɔ́mɔ ɔnɔ a, abotu yɔ anɩ agyuma ɔyɔkpa pɔpwɛ amʋtɔ.Before the year ends, we shall move to our new office.8.4.1.6Yearcomp.ofiebanext yearofikʋlast yearph. v.ofi fiayear later
ofi fiaph. v. ofofifia1 1timea year laterBrɛá ofi lefia . . .When a year had passed . . .8.4.5.2.1After8.4.1.6Year
ofiakpaofíak͡pader. offia1 2ɔ- -kpan.meeting placecffia1 2assemble4.2.1.5Meeting, assembly
ofiebaofíébáʔ dial. var.efiebaScomp. ofofiɩ-2ba1 2n.hOfieba nɔ́dɔ tomantosi ndɔ. Next year I will make a tomato farm.Ɔhaa meyin tɔ ánɩ́ bɛ́ba ofieba.Nobody knows what will happen next year.Ofieba nɩ Bulu obotsula a, néfi mɩ obu yi asɩ.Next year if God will permit, I will start to build my house.8.4.6.4Future8.4.1.6Year
ofienɩofienɪ(H) n.this yearOfienɩ nadɔ kpoli ndɔ. This year I have made a maize farm.Ofienɩ klɛtɔ anɩyin tamɛ ofieba klɛ mʋ́ a, anɩ meyin.We know about this year but for next year, we do not know.Ofienɩ nyankpʋ tswietɔ latsɛ.This year the raining pattern has changed.8.4.6.3Present8.4.1.6Year
ofikʋofíkʊʔ(H) comp. ofofiɩkʋ 1n.last yearOfikʋ nyankpʋ motswie wanklaan, sʋ anɩ ndɔtɔ atɔ mɔwa alɛ. Last year the rain didn't come well so our crops were poor.Ofikʋ mbrɛ anfɩtɔ mɩ sɩ mʋ pio lowu nɩ.Last year around this time that my father's brother died.8.4.6.2Past8.4.1.6Year