Nkonya - English


s


suan sunasuan suna ph. v. ofsuansuna 1v.to swearAhandɛn amʋ bɔ́wa awie amʋtɔ ɔkʋlɛ ánɩ́ oyosuan suna owie pɔpwɛ amʋ. The elders will send one of the chiefs to go and swear to the new chief.cfntamoath4.7.5.7Take oath
sukuusukûːʔ n.schoolSukuu yɔ bʋ alɛ, ɩbʋ ansigyi, tsufɛ fósuan atɔ tsɔtsɔɔtsɔ. Sʋ akwɩɩpʋ mlɩ wa mlɩ abi sukuu. Going to school is good, it has happiness, because you learn many things. So parents, send your children to school.cfɔkasɩkpaschool3.6.2School
sumsuḿ v.1to worship somethingBulu sum bʋ ansigyi dʋn ɔkpɛ, tsufɛsɛ iyula bʋ Bulu sumtɔ. God worship has more happiness than witchcraft because praise is in God worship.cftswɛ2worship4.9.5Practice religion2to serve4.5.4.3Serveder.osumpʋservant
sumasuma pl.asuman.magical objectOyin amʋ bʋ suma, tamɛ ɔbɛɛ ɔbɛ́tra hɔ ɩkʋ wa mʋ́ tɔ, fówun onya asuma. The man has a magical object but he says he will get another in addition so that he will have magical objects.4.9.8Religious things4.9.7.7Animism
sumbisumbí pl.asumbin.errandBawa mɩ sumbi, sʋ nɔyɔ amba. They have sent me on an errand so I am going to go and come.Nɩ sumbi lehian fʋ a, wa mɩ. If an errand is necessary for you, send me.4.5.4.3Serve6.9.2Work for someonecomp.sumbi ɔyɔpʋerrand runner
sumbi ɔyɔpʋsumbí ɔyɔpʊ́pl.sumbi ayɔpʋcomp. ofsumbiɔ- -pʋn.a person who runs errand; messengerƆha ánɩ́ bɔwa mʋ sumbi, ɔtɔyɔ, wa ɔsa yinki ba a, sumbi ɔyɔpʋ wanklaan ogyi.A person who is being sent on an errand and he goes and comes back quickly is a good errand runner.4.5.4.3Serve
sumuɛsumuɛ(H)From:Akansumuɛn.pillowKpa dantapu amʋ wa kɛntɛ amʋ tɔ, abɩn mʋ́ bwɛ sumuɛ.Gather kapok and put it in the bag so that we should sew it into a pillow.5.1.1.3Bed
sunsũʔ v.to push something inanimateAlasun yibi amʋ ha mɩ. He has pushed the car for me.kpa ɔda sun. Rest your chin on your hand.Naka ogyatin kpɔnkpɔntɩ nɔ́pʋ sun ɔswɩ ɔnɔ.I have cut a large stick of firewood, and I will put it in my hearth as the central fire log.Mlapʋ nwun sun aba.You have put your heads together to consult quietly.Anɩtɔpʋ ɔwʋlʋkpakpa sun akwɛ.We put dried skins stretch them on top of the drums.Antbɩtɩ 1pull (on)cfwutapush7.3.2.9Pushcomp.asubwistone pile
sunasúná v.1to show someone somethingsuna ɔkpaguidecflɛ ɔwanannounce3.6.1Show, explaincomp.lɛ mʋ́ asɩ sunaexplainder.isunasignph. v.lɛ sunarevealsuan sunaswear2to teach someone somethingAlasuna mɩ nyansa. Nɛpan mʋ sika. Ɩlɔfʋn mbrɛ a, ɔbɛ́ka kɔ a, ɔbɛɛ ɔma. He has taught me wisdom. I loaned him money. When it came time to pay it he said he didn't have it.Atɔ osunapʋ anfɩ yin atɔ suna wanklaan.This teacher knows how to teach well.3.6Teachcomp.atosunahɛteachingder.osunapʋteacher
sunkisuŋkí v.to fall over, e.g. a felled treeNɔpʋ oplímbi kpɩsa bunti sʋ, nɛba a, ɩlasunki da. I leaned the pestle against the wall and when I came back it had fallen over.Bunti amʋ lasunki da oyin amʋsʋ alawu.The wall has fallen on the man and he is dead.Antbɩtɩ 1pull (on)cfdɩdafallkpadadrop7.2.2.5.1Fall
sususúsûʔ v.1to measure an amount or spatial dimensionƆdɛ kpoli amʋ susu gbɔngbɔtɔ. He is measuring maize in a kerosene tin.Olosusu ndɔ amʋ; mʋ́ tɩntɩntɔ mʋ́a kutukulutɔ. He measured the farm; its length & its shortness (width).cfkaliweighkapʋmeasure8.2.8Measurecomp.atɔ susuhɛmeasurement2to think somethingƆmɔyɔ sukuu, mʋ́sʋ olosusu ánɩ́ mʋ sɩ ɔbɛ́da mʋ. He didn't go to school, so he thought that his father would hit him.3.2Think
sutinsútĩ́ʔ v.to stub your foot against a stoneNosutin, bɔ ntinta, tamɛ mmɛ dɩda. I hit my foot against something and stumbled but didn't fall.Ɔkɔmfɔbowuo tɛnatɩ pʋtɔɔ fɛ owie mʋ́sʋ ɔtamasutin dɩda. Chameleon walks slowly like a chief so he never stumbles.Isutin ɩhɩɛ bʋ ɔsɩn.To knock foot against a stone is very painful.2.5.3Injure7.7.3Kick
1cnj.soOyin amʋ ma nʋ, sʋ anɩmɔ́ɔyɔ.The man is not there, we will not go.Nyankpʋ obotswie ndɛ, sʋ nafwɩ mɩ baarɩtɔ. It will rain today so I have cleaned my barrel.Ɔkʋ ladɩda nfɩ sesei mʋ́ sʋ matsʋn nʋ.Someone has fallen down there just now so because of that don't pass there.Nyankpʋ detswie, mʋ́ sʋ aha bʋdɛ ndɔtɔ yɔ sesei. It is raining (rainy season) so people are going to farm now.9.6.2.5Causecomp.ɩna X sʋbecausentɔ igyi sʋWhy?comp.mʋ́ sʋ
2Ndial. var. ofsʋncarry
-sʋ post.sfx1onbʋ ɩmʋ́sʋbe succeedingNapʋ atɔ amʋ dɩnka ɔpʋnʋ amʋ. I have put the things on top of the table.Dɩnkɩ mʋ́ lɛ mʋ́. Lift it and remove it.6.1.3.2Succeedcomp.ansɩ dɩn Xsʋrely on Xda ɩwɩsʋbe alertdɩnka ansɩ Xsʋaware of XƖlɩnsʋriversidentsusʋ klanklandragonflynwunsʋbehalf of, on ɔtansʋ imimaneph. v.kaɩn X sʋmisskɩ Xsʋcare forkʋsʋ lɩɩ X sʋresistmʋ́sʋ tswɩironplei Xsʋbe rudesʋta Xsʋhold overtamatsula mʋsʋbeloved2to continue onyɔ mʋ́to carry on forward8.4.7Continue, perseverecomp.bʋ mʋ́sʋsucceedcomp.maɩn abasʋseparate
sʋkpʋsalɩsʊk͡pʊsalɪv.to invoke a charm on someonewa ɔha sʋkpʋsalɩto charm someoneSʋkpʋsalɩ oyin amʋ lɔwa ɔtsɩ amʋ. Mʋ́ sʋ ɔtsɩ amʋ talɩ ɔtsia mʋ nɩ.The man charmed the woman that is why the woman is able to marry the man.4.9.4.1Sorcery4.9.7.7Animism
sʋnsʊ̃dial. var.2Nv.to carry somethingSawun ɔbɛɛ ɔma ɔha ánɩ́ owu obopula mʋ, sʋ ɔna ɔsʋn mʋ daka.Tortoise says he doesn't have a person that if he dies he will bury him, so he walks, carrying his coffin.cfsʋra37.3.1Carry
sʋnswɛ1sʊnsʷɛn.the amniotic sac; the bag of birth waterNɩ ɔtsɩ ɔba bɔkwɩɩ a, sʋnswɛ tegyankpa bwie wʋlɩ mʋ asa ɔtɔkwɩɩ.When a woman wants to give birth, bag of waters breaks first before she gives birth.2.1.8.4Female organs2.6.3.2Fetus
sʋnswɛ2sʊnsʷɛn.a kind of vine with irritating leavesNɩ sʋnswɛ tɔ fʋ a, ɩtɔhɔ ɔsɩn, ɩtɔwɔlɩ.When a leave of vine touches you, it pains and itches.1.5.3Grass, herb, vine
sʋpasʊ́paFrom:Akansʋpav.to disgraceMɩ sɩ lanun nta bʋ ɔdɛ mɩ sɩa aha ansɩtɔ sʋpa mɩ.My father has become drunk and he is insulting me in front of people, disgracing me.My father has drunk wine become drunk, he is insulting me in people's face disgracing me.Mɩ sɩ lanun nta bʋ. Mʋ bwɛhɛ lasʋpa mɩ tsufɛ ntamakle nta onunpʋ.My father has become drunk. His behaviour has disgraced me because I don't like one who drinks.Basʋpa oyin amʋ mʋ abatɔ tsufɛ ototsu wɩ dʋbɩ.The man has been disgraced before his neighbours because he boasts too much.cfnsʋpahumiliation3.4.2.2.1Ashamed
sʋra1sʊrá v.to stingNyankpʋ kpie ɔsʋra fʋ a, ɩbʋ ɔsɩn. If a scorpion stings you it is painful.Finfi lasʋra mɩ. An ant has stung me.2.5.6.1Pain1.6.1.8Spider1.6.1.7Insectder.sʋrasʋrareally stings
sʋra2sʊrâʔ v.1to exclaim loudlysʋra okitikitiexclaim loudly; raise alarm3.3.3.7Warn3.5.1.1.1Shoutph. v.sʋra okitikitishout loudly2to mourn for someonecomp.su ɩsʋrabe widowedder.ɔsʋrapʋwidow
sʋra3sʊrá cfsʋnv.carry on the headNasʋra atɔ nwunkpa, mʋ́ sʋ mɩ ɔtantra la kpakpa. I have carried things on my head, because of this the top of my head has become bald.Kokoli, mɩ atɔ amʋtɔ bʋ odwin, sʋ sʋra mɩ. Please, my things are heavy so help put it up on my head.Alakpa sʋra mɩ.He has put the ball in my court.He has collected it and put it on me.cfpia 2carry7.3.1Carrycomp.atɔ sʋrahɛhead loadder.asʋralɛeasy to carrycomp.ɔpɔnsʋra
sʋra okitikiti ph. v. ofsʋra2 1okitikitiv.to shout loudly