Nkonya - English


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
v
w
x
y

ɔ


ɔ-1ɔn. class1singular noun class; plural a-9.2.9.2Noun affixescomp.ɔtrahɛlast person2singular noun class; plural n-3singular noun class; plural n-Ndial. var.ɛ-S
ɔ-2ɔpro.third Person animate pronounƆlɛda akwɛ amʋ wanklaan.He beat the drums well.Ɔbɔ́yɔ ndɔ ɔkɛ.He will go to farm tomorrow.Mʋ moni sʋ nɩ ɔnatɩ kpalobi a, fówun ánɩ́ ɩlapian mʋ.Because of her fatness, when she walks a little you will see that she is tired.9.2.3Pronouns
ɔ- -baɔ- -ba/áv. > n.cfxa person who accompanies one at a place where an activity occursMegyi fʋ owiba gyi mɩ. You are a thief and I am not.I am not your stealing partner.cfɔbacompanion7.2.5Accompany
ɔ- -kɛɔ- -kɛ/ɛ́dial. var.ɛ- -kɛSallo. varo- kɛv. > n.cfxday when an activity occursɔkwɩɩthe day of his birthopulathe day of his burialcfɛkɛday8.4.1.2Daycomp.Ɩpwɛ OdekeyikɛSecond dayKulihɛ OdekeyikɛFifth dayƆdɛkɛtrakɛSixth dayder.obiakɛmarket dayder.ɔkwɩɩkɛbirthday
ɔ- -kpaɔ- -k͡pa/á contraction-kpacfɔkpa 2v. > n.cfx1place where an activity occursɔkparesting placeBɔ mpaɩ fɛɛ onya ɔdɩkpa wanklaan.Pray that he should get a good resting place.8.5.3Be at a place2ending place of an action. for verbs of motion, indicates the ending place of the verb.Akristofɔ ɔkpa gyi Bulu Iwie ogyikpa ɩnʋ. Anɩ agyʋma ɔfʋnkpa nɩ. This is how far our efforts have reached.comp.ogyikpaeating placeowi opwiekpaeast
ɔ- -pʋɔ- -pʊ / -pʊ́ contraction3v. > n.cfxagent marker; means "one who does"ɔdɔtɔfarmerosunateacherɔkpɛ witchopulaburierbia ogyimerchantatɔ ɔpetty traderɔkpa otu An Nkonya living outside of Nkonyaɔwʋnlɩn a strong personɔa sick personagyawunu acharcoal burnersAgyawunu a bʋtokwi ɔbɔ kʋla nyi wa mʋ́tɔ, fówun bawa ogya mʋ́tɔ yinki kpa ɩsɩ bun mʋ́sʋ, ɩhɔ ta a, balɛ agyawunu amʋ.Charcoal burners dig a hole, and put trees in it, so that they have set fire in it and returned gathered sand and covered it. When it finishes burning they remove the charcoal.ɔtaa hunterɔwʋlʋ ɔa learned manatɔ ɔbɩnseamstressNta a a, nɩ bʋ na bʋ dɛ ntinta bɔ.Drinkers, if they are drunk, they stumble.9.2.9.3Derivational affixescomp.agyawunu ɔtɔpʋcharcoal makerapinabwɛbi ɔbwɛpʋhypocriteatɔ ɔbɩnpʋseamstress/tailoratɔ ɔblɩpʋblacksmithatɔ ɔlapʋsoothsayerbia ogyipʋmerchantiye ɔlɛpʋfishermannta ɔbʋpʋdrunkardobu ɔdɩpʋprisonerowuntɔnlɩnpʋwicked personɔma ɔlɩɩpʋsupporterɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋspokesmansumbi ɔyɔpʋerrand runnertsukʋlɛ osinpʋinvalidder.ɔma ɔlɩɩpʋsupportercomp.agyʋma ɔyɔpʋworkeransibi obwiepʋblind personatɔ owunpʋdivinerɩsa ɔkɔpʋsoldierlakpan ɔbwɛpʋsinnerlalahɛ ogyipʋevil doerntsu onunapʋdrink, givenwɛ owunpʋmerciful personɔkpɛ ɔfʋlɩpʋtrumpeterɔwʋlɩyɔpʋder.omenyapʋpregnant womanosuanpʋstudentɔfapʋherbalistɔkpɔtɩpʋharvesterɔlɔpʋsick personɔsʋrapʋwidow
ɔ- -tɔɔ- -tɔ/tɔ́ pl.a- -tɔv. > n.cfxan tool used in or associated with doing something; ɔ-X-tɔ something that is used in doing X.abie things to bathe withɔbɩa needle (north dialect)abon things that stinkɔbwa frying panada steela stone to break palm kernelsafɛɩ broomsafin lids (thing to close)ɔka cutting tool – krantɩɛ (cutlass/machete); ɔdayi (knife)a weaponsakpita painting thingsakwi digging toolsakun things for cutting down treesanɩna cooking toolsaplei toys; musical instrumentsapula items buried with a corpse; ɔklan (mat); atati (cloths); daka (coffin); sika (money)9.5.1.2Instrument9.2.9.3Derivational affixes
ɔbaɔba(H) pl.aba5contractionba3n.neighbour; one who is associated with a person; companionƆba gyi ɔha ánɩ́ mɩa mʋ nyɔ dantɔ igyi kʋlɛ, ntɛ anɩdɛ agyʋma ɩkʋlɛ yɔ.A neighbour is a person who is my age mate or someone I work with.cfaba-number markerɔ- -bamate7.2.5Accompany4.1.1Friend
ɔbaanɔbã̂ːʔ pl.mbaann.sprout on a yamMɩ atɔ dahɛ amʋ lada ɔbaan. My setting out things (yams, water yams) have grown shoots.1.5.5Parts of a plant
ɔbakʋlɛɔbakʊ́lɛn.one person4.1.6.3Alone8.1.5.7Only
ɔbalɔadv.to pass slowlyOfi ma ɔbalɔ. The year will pass quickly.8.4.2.2A long time
ɔbɛɔbɛ́ʔ pl.ɩbɛ3n.oil palm treeElaeis guineensisMbʋ mbɛ mɩ ndɔtɔ, tamɛ ɔbɛ ɔkʋlɛ tamaswie.I have palm trees in my farm, but one does not bear fruit.Anɩ tenya nta fututu lɛ ɔbɛtɔ.We get palm wine from palm tree.Kian dɛ ɔbɛ yinta mɩ ɩbɛ amʋtɔ. Grubs are spoiling one of the palm trees among my palm trees.cfabɛ1palm fruitobebunidead palm tree1.5.1Tree6.2.1.7Growing trees
ɔbɛkʋtʋɔbɛkʊtʊn.k.o palm fruitcfabɛ1palm fruit1.5.1Tree1.5.5Parts of a plant6.2.1.7Growing trees
ɔbɩatɔɔbɪatɔʔ dial. var.opiSpl.mbɩatɔn.needleBʋtɔpʋ ɔbɩatɔ bɩn atɔ. They use needle to sew things.6.6.1Working with cloth9.2.9.3Derivational affixes
ɔbɩlɔɔbɪlɔʔ(L)dial. var.ɛbɩlɔSpl.mbɩlɔn.handful8.1.3.2Few, little2.1.3.1Arm
ɔbɩmaɔbɪmâʔ pl.mbɩman.back of the handBʋtamapʋ ɔbɩma da ɔha oswie.They don't slap someone with the back of the hand.Ɔbɩma mɛ́ɛtali kɩta atɔ fɛ ɩbɩtatatɔ. The back of the hand will not be able to grasp things like the palm can.Elders can handle cases better than the youths.cfɩbɩtatahand2.1.3.1Arm
ɔbɩn1ɔbɪ̃ʔ pl.mbɩnn.arrowBʋtɔpʋ ɩta tswɩ ɔbɩn.They use a bow to shoot an arrow.Mbɩn mʋ́a mʋ́ nta Kpankpanmafɔ bʋtɔpʋ kɔ.The Konkombas use bow and arrows to fight.4.8.3.7Weapon, shoot6.4.1Hunt
ɔbɩn2ɔbɪ̃ʔ(L) n.opposite bankOyin amʋ lɛfa ntsu amʋ yɔ mʋ́ ɔbɩn. The man crossed over the water (stream) to its other side.1.3.1.3Rivercomp.ntsu ɔbɩnfar bank
ɔbɩsʋfɛɔbɪsʊfɛn.one you trust more than anyone else3.2.5.1.1Trust4.3.5.3Reliable
ɔbɩwɛtɔɔbɪwɛtɔ(H)pl.mbɩwɛtɔunspec. var.ɔbɩwɛn.wristƆtsɩ amʋ lɔwa abuto mʋ ɔbɩwɛtɔ. The woman put beads on her wrist.2.1.3.1Arm
ɔblafɔɔblafɔn.a woman who is menstruatingOwie ntɛ ɔkpɩpʋ tamagyi ɔblafɔ atɔ. Nɩ ogyi a, alayita ɩwɩ.A chief or a fetish priest never eats food prepared by a woman under menstruation. When he eats he has defiled himself.2.1.8.4Female organs
ɔblakɩtɩɔblákɪtɪpl.mblakɩtɩn.wall gecko; tropical house gecko?Hemidactylus mabouiaKebi amʋ lamɔ ɔblakɩtɩ amʋʋ ɔpan buntiisʋ amʋ.The child has killed the wall gecko which was on the wall.1.6.1.3.2Lizard
ɔblakwɛɔblakʷɛʔpl.mblakwɛn.the new central palm growthBʋtɛtalɩ pʋ ɔblakwɛ bwɛ ɔfɛ klɩ atɔ.They can take ɔblakwɛ and use it to make rope to tie things.Nɩ fɔ́pʋ pipi bua ibu a, fégyankpa pʋ ɔblakwɛ ɔfɛ ntɛ ɔfɛ bamba klɩ abotodua mpalɩ kɩta ɔtan amʋ, mɛnɩ afu móobwii obu amʋ.If you take thatch and roof a hut, you first take palm frond rope or other rope and tie the vertical rafters (mpalɩ) on top of the ɔtan (bottom horizontal crossbars) so that the wind won't blow the roof off.Mʋ́ ɔma fɛ́tratsia pʋ ɔblakwɛ ɔfɛ klɩ abotodua manta ipi amʋ ɛ, mɛnɩ afu mɛ́ɛdɩnkɩ mʋ́ tsitsa.After this, you will again take some palm frond rope and tie bamboo over the thatch so that the wind will not blow the thatch off.1.5.1Tree6.2.5.4Plant product1.5.5Parts of a plant6.2.1.7Growing trees
ɔblapʋɔblapʊ(H)pl.ablapʋn.women who are menstruatingOwie ntɛ ɔkpɩpʋ tamagyi ɔblapʋ atɔ.A chief or a fetish priest never eats food prepared by a woman under menstruation.2.1.8.4Female organs
ɔblatɩɔblatɪ̂ʔ dial. var.ɔblantɩnNpl.mblatɩcfobienn.a small snailSuperfamily:AchatinoideaMblatɩ bʋtetsia kpoli pɔpwɛ ndɔtɔ. Small snails live in new maize farms.1.6.1.9Small animals