Nkonya - English


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
v
w
x
y

o


o - ooʔo interj.NoFʋ Ee! ɩbwɛ Ee! fʋ O-o! ɩbwɛ O-o! Your yes should be yes, your no should be no.Antee1yes9.4.6.1No, not
o- kɛo- -kɛallo. var. ofɔ- -kɛday
obebuniobebuniʔpl.mbebuniunspec. var.obebunn.a dead discarded palm tree that has been tappedAkponkpoli bʋbʋ obebuni amʋtɔ. The black beetles are in the tapped palm tree.cfɔbɛpalm tree1.5.1Tree6.2.1.7Growing trees
obetsuobét͡sûʔ n.dewdropObetsu tetsia ɔkpatɔ nyankɩ, sʋ megyi aha fɛ́ɛ́ tekle tua yɔ ndɔ. Dew is on the path in the mornings so not everyone likes to go to farm early.Nɩ onyelulu itswie a, ɩtɔbwɛ obetsu wʋlɩ ɩfásʋ.If dew falls it makes drops on the grass.cfonyeluludew1.1.3.3Rain
obiobíʔpl.abi2contractionbi2n.child; young of animalMɩ bi nɩ.This is my child.Ɩbʋ alɛ ánɩ́ ɔhagyiɔha obénya obi ɔkʋlɛ asa owu.It is good that everybody will have one child before their death.cfasɩ1 5offspring2.6.4.2Child1.6.3Animal life cycle
obia1obíáʔ(H) dial. var.ebiaSpl.mbia1n.1a stool; a chairFɛtɩ ɔha da a, fatsu obia yaɩ mʋ́.If you call someone's name you have taken a stool and reserved it.a saying similar to English, "Speak of the devil."Specakpasareclining chairaseseguastoolkantankuachair5.1.1.2Chair2chief's stool; a symbol of authority4.6.1Rulercomp.tsia obiatɔbe chairman
obia2obia(H) pl.mbia2n.torchBʋtɔpʋ obia fwi ɩbɛ́. They use a torch to fire a palm tree.Butofwi ɩbɛ, mɛnɩ nta amʋ bɛ́paɩ.They smoke palm trees so that the wine will ferment.Nɩ fɔ́bwɛ obia a, fɔ́bɔbɔɩ awaimbi putuputi, lɛ mʋ́tɔ gyo tsitsa, fɩta mʋ́ fɛ nkɛnsa. Ɩwʋlɩ a, fakpa mʋ́ pʋ́ ɔblakwɛ klɩ mʋ́ alɩ ánɩ́ bowie ɔbɛkpʋn amʋtɔ, fówun fapʋsʋta ogya. Ɩtsankɩ a, fapʋ yofwi ɩbɛ.If you want to make a torch, you split the central stalk of a palm branch into small pieces, removing and throwing away the core(which is soft). Then you dry the small pieces for three days (or so). When they are dry you gather them and tie them with the new leaves of a palm tree so that they go into the hole in the felled palm tree. You put one end of it in the fire to catch fire and then you put it into the hole to smoke the tree (so that the wine ferments).8.3.3.1.1Light source
obiakɛobiákɛ́contractionbiakɛder. ofbia2 1ɔ- -kɛn.market dayƆmɛnkɛ Abotoasi biakɛ? Ndekle nɔ́yɔhɔ kpala.When is Abotoasi market day? I want to go buy a goat.Ɔbɛɛ obeyegyi bia Bumbulla obiakɛ.She says she will go to market on Bumbulla market daycfbia2 1market6.8.4.8Store, marketplace8.4.1.3.1Days of the week8.4.1.1Calendar
obianobíã́ʔ pl.mbiann.thighƖba tamadʋn obian. Upper arm is never bigger than thigh.Youths are not greater than elders.Nɩ ba dʋn obian a, ɩba amʋ dɛ lɔ. Itopunya.A young person should not make himself out to be more important than his elders If the arm is bigger than the thigh it is sick. It is swollen.cfobiantɔhip2.1.3.2Leg
obiantɔobíã́ntɔ́ʔpl.mbiantɔn.hipcfɩfɛhipobianthighɔtrʋhip2.1.3.2Leg
obienobĩ́ẽ́ʔ dial. var.ebienSpl.mbienn.a large snail that is good for eatingAchatina achatinaObien mʋa ɔblatɩ bʋgyi apio. Big snail and small snail are brothers.Mbien mʋa abɛ oputsu bʋ ɔdwɛ wanklaan.Snails and palm nut soup is so sweet.Obien tamanatɩ si mʋ hontro.A snail does not travel without its shell.cfɔblatɩ1.6.1.9Small animals
obitebiobitebíʔ pl.mbitebin.young womanObitebi anyɔpʋ tɛlɩɩ tɩntɩ. A young woman's breast stands tall (doesn't sag).Ɔyasubi mʋa obitebi bʋtonu aba asɩ. Young men and young women understand each other (they share common experiences).cfotsibigirlɔyasubiyoung man2.6.5.2Woman2.6.4.3Youth
obitɛpʋobitɛpʊʔcontraction ofbitɛpʋnephew / niece / uncle
OBLIGtam.a high falling tone pattern indicating obligatory; verb paradigmƆbɛɛ, nɩ nakʋsʋ a, nkunta mɩ atɔ dɩhɛ amʋ.He said, If I have risen I should fold my sleeping things.Nɩ fakʋsʋ a, kunta fʋ atɔ dɩhɛ amʋ.When you have risen you should fold your sleeping things.Nɩ alakʋsʋ a, okunta mʋ atɔ dɩhɛ amʋ.If he has risen he should fold his sleeping things.Nɩ anɩlakʋsʋ a, akunta anɩ atɔ dɩhɛ amʋ.If we have risen we should fold our sleeping things.Nɩ mlakʋsʋ a, mlɩkunta mlɩ atɔ dɩhɛ amʋ.If we have risen we should fold our sleeping things.Nɩ bakʋsʋ a, bʋkunta amʋ́ atɔ dɩhɛ amʋ.If they have risen they should fold their sleeping things.9.4.3.2Hortative
oblikpinioblik͡piniʔ(L)comp. ofɔblɩ1 2kpini1n.to say something to person B intending that person A should overhearMatɔɩ kpini mɩ, tsufɛ oblikpini tɔpʋ trɛ ba.Don't make oblique references about me because this brings quarrels.Nɛblɩ oblikpini wɔ mɩ kulu.I spoke indirectly and pierced my husband.Ɔha ánɩ́ ɔtɛblɩ oblikpini wɔ aha a, ofupʋ ogyi.Anyone that makes oblique references about people is a coward.3.5.2.3Figurative3.2.4.3Mysterious
obluoblúʔ n.urineNfɔlɩ bʋ oblutɔ. There is salt in urine.2.2.7Urinate, urine
oblufooblufoʔn.bladder2.1.8Internal organs2.2.7Urinate, urine1.6.2Parts of an animal
oblunoblũ (H) adj.1unripenedNegyi kwadu oblun amʋ a, mɩ ɔnɔtɔ lɔbwɛ mɩ yaa. I ate the unripened banana; my mouth puckered.1.5.6Growth of plants2inexperiencedKebi oblun meyin asʋn. An inexperienced child doesn't know anything.6.1.1.1Expert
obonobṍʔdial. var.ebonSn.the kind of clay used to make potteryObon bʋtɔpʋ pwɛ nlɛpɛ mʋ́a nlanka aná.They use obon clay to make clay dishes, pots and others.Obon ma anɩ Nkonya nfɩ, Fesi aná fénya mʋ́ nɩ. Nɩ bɔpwɛ ta a, bʋtɔtɔ mʋ́, tamɛ ɩtamabwiebwie.Clay is not in Nkonya here, you will find them in Fesi area. When they finish sculpting, they fire them but they never break into pieces.1.2.2.1Soil, dirt6.6.2.4Working with clay
oboyiobóyiʔ pl.mboyin.neckSoholi oboyi bʋswɩ. Ostrich neck is long.Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ amʋ oboyi bʋ akɩlɛ.The Prophet has got a beautiful neck.2.1.1Head
obroniobroni(H) pl.abrɔfɔFrom:Akanobronin.white personObroni lɛpɛ, otsu abrɔfɔ wulutɔ. The white man is red. He comes from abroad.Obroni anfɩ bʋ awɩtɔlɛ dʋn ɔkʋlɛ amʋʋ ɔlɛba nfɩ ofikʋ amʋ.This white man is merciful than the one that came here last year.4.6.2.1Foreigner
obu1obún.respect4.5.5Honor
obu2obu (H) pl.mbun.buildingBeyi sukuu obu amʋ manta asɔrɩ obu amʋ. They built a school building next to the church building.mbwɩ obu, abatɛ obunanimal pen, hen coopcfibuhut6.5.1Buildingcomp.obu ɔdɩpʋprisonertati obutentph. v.nya obu amʋ mantaclose door partially
obu ɔdɩpʋobu ɔdɪpʊcomp. ofobu21ɔ- -pʋn.prisoner4.7.7.3Imprison
obubupʋobubúpʊder. ofbubu2ɔ- -pʋn.a cripple2.5.4Disabled