Nkonya - English


a
b
d
e
ɛ
f
g
h
i
ɩ
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
v
w
x
y

m


m-m-allo. var. ofn-2In-1PLURAL
m:antimːanti(H)pl. ofɔmantineighbourhood
ma1ma cfamɛndɩwhich peoplepro.who?Ma lɛba nfɩ igye? Who came here yesterday?Ma bʋ bɔɔlʋ amʋ? Who owns this ball?9.2.3.2Indefinite pronounsIdiom:ma nɩ mɩ nɩdusk
ma2mav.to arm something e.g., a gun or a trapƆlɔfwɩ mʋ otuatɔ a, ma mʋ́ pʋ kpɩsa.He washed his gun, loaded it and leaned it (up against something).cffɩnɩ 1lie in wait; set trap6.1.2.6.1Prepare something for use
ma3ma unspec. var.má-v.1is notTɔtɔɔtɔ ma ɔbɔ amʋtɔ. Nothing is in the hole.Ant1 1is9.4.6.1No, notcomp.ma ɩnʋnot exist2does not haveMɩ ka dɛlɔ. Mma sika. Sʋ nakplan. My wife is sick. I have no money. So I'm in a tight place.say.ɩma wuluuseless
ma-tam.pfxnegative imperativeMablɩ alɩ, fɛblɩ alɩ a, ɩma alɛ. Don't say that, if you speak like that it is bad.Mayɔ fʋ ɔkpa amʋ ndɛ, tsufɛsɛ nsaɩntɔ ma alɛ. Don't start on your journey today because the weather is not good.9.4.6.1No, not
má-má-unspec. var. ofma3not doesn't have
ma buph. v. ofma3 1bu3 1v.to disrepect someoneSynasʋtɔlɩndisobedience4.5.5.2Lack respect
ma ɩnʋcomp. ofma3 1ɩnʋv.does not existAntbʋ ɩnʋexist9.1.1.1ExistIdiom:-X-klɛ ma ɩnʋguilty
ma nɩ mɩ nɩmanɪmɪ́nɪ́id. ofma12timeduskcffɔɔntwilightntʋpwɛnyedusknyankɩ1morning8.4.1.2.3Time of the day
ma ɔdwɛma ɔdʷɛcomp. ofɔdwɛ 2adj.tasteless2.3.3Taste
maɩlɩmáɪlɪFrom:Engmilen.mile8.2.6Distance
maɩnmáɪ̃́ʔ v.1remove something sticking to something else; e.g. bark of a tree; also to husk maizeIgye nɛmaɩn plasta amʋ a, ɔlɔ amʋ lata. Yesterday I removed the bandage, the sore has finished.Maɩn ɔwʋlʋ amʋʋ nɔpʋ manta buntisʋ amʋ ba mɩ.Remove the paper I stuck on the wall, that one, and bring it to me.Mahɔ bodobodo kahɛ, mboun hɔ maɩnhɛ ba mɩ. Don't buy the cut bread, instead buy buns.Mɩ kpoli lafuli. Nɛyɛmaɩn mʋ́ bɔwa ɔtsabitɔ.My maize is ripe. I am going to husk it and put it into the shelf above the hearth.cfflɔɩ 1peelpɩɛɩscrapesre 1carvesre 3peel7.5.2.4Remove, take apartcomp.bodobodo maɩnhɛbuns2to separate into groups7.5.1.1Separate, scattercomp.maɩn abasʋseparate
maɩn abasʋmáɪ̃́ abasʊcomp. ofmaɩn 2aba1-sʋv.to separate from one another7.5.1.1Separate, scatter
maɩnhɛmaɪ̃́hɛ́adj.detachedbodobodo maɩnhɛbuncf-hɛADJECTIVEizer7.5.2.4Remove, take apart
mama1mamavoc.way of calling your mother4.1.9.1.2Father, mother
mama2v.to squeeze somethingcfnyimɛsqueeze out7.3.2.9Push
mama3mámáʔ (H) v.to yawnDɩdɩ dɛ mʋ. Alamama. He is sleepy. He has yawned.Sleep is holding him. He has yawned.Bʋtamamama ahatɔ.They don't yawn in public.5.7.1Go to sleep2.4.4Tired2.1.1.4Mouth
mangomáŋ!góFrom:Engmangon.mangoMangifera indicaMango amʋtɔ bʋ ɔdwɛ.The mango is sweet.Mango oyi ɩbɛ́talɩ swie abɛ? Ntɛ baflɛ ɩbɛ́talɩ swie kwadu oyi sʋ. Can a mango tree bear palm nuts? Or can a papaw grow on a banana tree?Ɔlɛkpɩkpɩ mango amʋ. He sucked on the mango.1.5.1Tree5.2.3.1.2Food from fruit6.2.1.4Growing fruit
mankanimaŋkanípl.amankanin.cocoyam; taroColocasia esculentaAgyasɩɛpɛ bawɩ mɩ mankani fɛ́ɛ́ ndɔ amʋtɔ.Bush pigs have eaten all of my cocoyam in the farm.5.2.3.1.5Food from roots6.2.1.2Growing roots1.5.3Grass, herb, vine
mankɩnsɩmãŋkɪ̃nsɪn.match (to light a fire)Mankɩnsɩ amʋ lakpa ogya.The match has caught fire.5.5.1Light a fire
mansʋmán!sʊ́From:Akanmansʋn.desire to litigateOyin amʋ tɔtswɩ mansʋ dʋbɩ, sʋ aha bʋtenya mʋ ifu.The man always puts down litigation (is quick to take people to arbitration or court) so people are afraid of him.Mansʋ ɔtswɩpʋ ogyi.He is a litigious person.4.7.5.3Accuse, confront
mantamántáv.1to be close toMlɩ kpʋkpɛ manta Bulu mɛnɩ Bulu ɛ obetsia mlɩ wa. Draw near to God so that he will draw near to you.Tɔsɩ tɛmanta afɩta sʋ, nɩ ɔtɔfʋ a, ɩbʋ ɔsɩn.Caterpillars live on leaves, if it touches(burns) you it is painful.cfbɛɩnnear8.2.6.2Nearph. v.nya obu amʋ mantaclose door partially2to put something togetherKpa fʋ ayabitɔ manta.put your legs together.Nɩ oyin obétsia ɔtsɩ a, ɔbɔ́pʋ nta lɛlɛ ɩwɩ ɔwan ha ɔtsɩ amʋ akwɩɩpʋ, pʋ kɔba manta nta amʋsʋ. Kɔba amʋ gyi asientɔ nɩ.nya obu amʋ mantaclose the door partway (get room together)Beyi sukuu obu amʋ manta asɔrɩ obu.They built a school building next to the church building.7.2Move3to tame an animalNyankpʋsa tɛtalɩ bwɛ mbwɩ akugyiakʋ bʋtɛmanta. Tamɛ ɔhaa mɔkʋtalɩ bwɛ ɔdandʋ ɔmanta kɩ.Humans can tame all kinds of animals. But no-one has yet tamed the tongue.6.3.1Domesticated animal
mantɛpʋmã́ntɛpʊn.mantepo mushroomMantɛpʋ tɔkwɛ ɔsʋlʋsʋ. Fɛtalɩ kwɛ mʋ́ wa oputsutɔ, mʋ́ ɛ bʋ ɔdwɛ.Mantɛpo grows in the ground. You can grind it for soup. It too is sweet.Genatsuliimushroom6.2.5.3Gather wild plants1.5.4Moss, fungus, algae
mbamba n.friendshipmba gyi make friends (eat friendship)Bʋtamapʋ ɔhandɛ gyi mba, fʋ ba bʋtɔ pʋ gyi mba.They don't make friend with an elderly person, it is your size they make friend.Pʋ ɔha wanklaan gyi mba, mɛnɩ fɔbwɛ atɔ wanklaan. Make friends with a fine person so that you do fine things.4.1.1Friend