3.4.2.1.3. Disgusted

wa nyanyacomp. ofwa2 4nyanyav.to make nastyƆlɛkpa mʋ woyitɔ aklantida fɛ́ɛ́ yetsitsa, tsufɛ ɩdɛ mʋ woyitɔ nyanya wa. He collected all the rags in his house and threw them away because they were making his house nasty.Natsʋn ɔdɩbatɔ, sʋ mɩ ayabi asɩ lawa nyanya. I have passed through a muddy place so my lower legs have become muddy.3.4.2.1.3Disgusted