4.6.1. Ruler

abombaabomba(H)n.big drumOwie ana abomba amʋ layinta, mʋ́ sʋ kʋkʋ tra ɩma ɩnʋ.The chiefs' big drum is spoiled, therefore there is none again.Genɩkwɛdrum4.6.1Ruler4.2.3.5Musical instrument
atumpaatumpa(H)From:Akanatumpan.Ashanti talking drumsNɩ bʋdɛ atumpa da, ɔhandɛ ɔkʋ dɛtsʋn a, bʋtɛda mʋ adabi pʋ tɩ mʋ.If they are beating the talking drums and an elder is passing by, they beat his appellation and call him.Genɩkwɛdrum4.6.1Ruler4.2.3.5Musical instrument
gyi iwiecomp. ofgyi2 2iwiev.to rule as chief4.6.1Rulerder.iwie ogyikpakingship
iwieiwíeʔ (L) n.ruleIwie gyi bʋ mlɩ woyitɔ. Your family holds the chieftaincy.Chieftaincy eating is in your(pl.) house.4.6.1Rulercomp.gyi iwierule
iwie ogyikpaiwíê oʤík͡pâʔder. ofgyi iwiecomp. ofgyi2 2iwieogyikpacomp. ofgyi2ɔ- -kpan.kingship, ruleBulu owun anɩ nwɛ, ɔha anɩ ayɔ mʋ iwie ogyikpa nʋ.God should have mercy on us and allow us to go to his kingdom.4.6.1Ruler
iwiegyiiwíeʤín.kingdomIwiegyi bʋ amʋ́ woyitɔ, mʋ́ sʋ ɔdɛ iwie gyi nɩ.Chieftaincy is in their house, because of this he is ruling.cfowie 1chief4.6.1Ruler
ka ntamka ntam From:Akanka ntamcomp. ofka3ntamv.to make an oathOwie pɔpwɛ amʋ ɛ ɔbɛ́ka ntam suna ahanden amʋ. The new chief also will swear an oath to the elders.4.7.5.7Take oath4.6.1Ruler
Nanainnanáĩʔ n.1grandfather, vocative formNɛ́tɩ mɩ sɩ ntɛ mɩ yín mʋ sɩ Nanain. I will call my father or my mother's father, Grandfather.cfɔnain 1grandfather2.6.5.1Man4.1.9.1.1Grandfather, grandmother2vocative form; used of chiefs and eldersOwie ɛ nɛ́tɩ mʋ Nanain. A chief also I will call him Nanain.4.6.1Ruler
obia1obíáʔ(H) dial. var.ebiaSpl.mbia1n.1a stool; a chairFɛtɩ ɔha da a, fatsu obia yaɩ mʋ́.If you call someone's name you have taken a stool and reserved it.a saying similar to English, "Speak of the devil."Specakpasareclining chairaseseguastoolkantankuachair5.1.1.2Chair2chief's stool; a symbol of authority4.6.1Rulercomp.tsia obiatɔbe chairman
owieowíêʔpl.awiecontractionwie2n.1chiefOyin amʋ dɛ mʋ wie amʋ gyi wanklaan.The man is eating his chieftaincy well. He is a good chief.cf3owniwiegyikingdom4.6.1Ruler2owner6.8.1.1Own, possesscomp.ɔha mʋ wiebody ownerwoyi mʋ́ wiehouseholder
ɔdɩhɩɛɔdɪ́hɪɛFrom:Akanɔdɩhɩɛn.royal4.6.1.1King's family
ɔkanɔkãʔ pl.nkann.gong-gongBʋdɛ ɔkan da tɩ anɩ bɛɛ abéfia dɩnsʋ. They are beating gong-gong, inviting us to the durbar ground.3.5.1.2.1Announce4.6.1.2Government official4.2.3.5Musical instrumentcomp.da ɔkanproclaimɔkandaannouncement
ɔmanheneɔmãhɪ̃nɪ̃n.Paramount Chief of a traditional area4.6.1Ruler
ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋcomp. ofɔnɔ 2tɔɩɔ- -pʋn.spokesmanOwie ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋ gyi mʋ ɔtsɩamɩ.The one that speaks the chief's words is his linguist.4.6.1.2Government officialcomp.Bulu ɔnɔsʋ ɔtɔɩpʋprophet
ɔtsɩamɩɔt͡ʃɪámɪ(H)pl.ntsɩamɩFrom:Akanɔkyeamen.spokesman of a chiefOyin anfɩ gyi ɔtsɩamɩ denhɛ wulu anfɩtɔ nɩ.This man is the senior linguist in this town.Ɔtsɩamɩ wanklaan gyi ɔtsɩamɩ ánɩ́ ɔtɔtɔɩ agywɩɩnsʋ wanklaan.A good linguist is the linguist that talks sensibly.4.6.1.2Government official
pɔntɔpɔ̃ntɔ(H) pl.apɔntɔn.1shade tree, usually a fig tree1.5.1Tree2.4.5Rest8.3.3.2.1Shadow2figuratively, a chief or elderBrɛ ánɩ́ kɛlɩ lopuli a, ahandɛ bɛɛ bódunka pɔntɔ ka beyi. Ndɛ a, banya pɔntɔ pɔpwɛ ka. The time that the silk cotton tree uprooted, the elders said they should look for a shade tree to cut and plant. Today they have cut a new shade tree.4.5.1Person in authority4.6.1Ruler
tumitúmiFrom:Akantumin.power or authority4.6.3Government organization4.6.1Ruler4.5.2Have authority