4.6.6.1. Police

hankɔpʋhaŋkɔpʊ́n.handcuffsBawa kebi amʋ olowi batɛ amʋ hankɔpʋ.The boy that stole the fowl has been handcuffed.cfɩkanchains4.7.7.3Imprison4.6.6.1Police7.2.6.2Prevent from moving
ɔtɛntɛɔtɛ́ntɛ pl.ntɛntɛn.1bamboo fluteƆdɛ ɔtɛntɛ fʋlɩ. He is blowing a flute.Igna dɛ ɔtɛntɛ fʋlɩ.Igna is blowing a flute.4.2.3.5Musical instrument2a whistle4.6.6.1Police