4.9.7.2. Christianity

AmenamenEnginterj.Amen4.9.5.2Pray4.9.7.2Christianity9.4.6Yes
asenduaaséndua(H)From:Akanasenduan.a crossBɛda mʋ sian asenduasʋ.He was nailed on the cross.cfoyikpalihɛcross4.9.7.2Christianity
asubɔasúbɔFrom:Akanbɔ asun.baptism4.9.7.2Christianity
asɔrɩasɔ́rɪ́From:Akanasɔrɩn.churchKwasieda kugyikʋ Akristofɔ bʋtɔyɔ asɔrɩ yonu Bulu asʋn. Every Sunday Christians (they) go to church and go and hear God's words.4.9.7.2Christianity
ayɩfʋrɔayɪfʊrɔ́ʔFrom:Akanayɩfʋrɔn.a Christian weddingƆtsɩ anfɩ bɔ́bwɛ mʋ ayɩfʋrɔ amʋ megyi nkɛnsa bekina mʋ.This wedded woman did not last for three days before being divorced.4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam2.6.1.2Wedding
bɔ mpaɩcomp. ofmpaɩ1 1v.to pray4.9.5.2Pray4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism
bronyabróɲaʔn.ChristmasBronyatɔ anɩ tegyi atogyihɛ dɛdɛ nɩ.We eat sweet foods on Christmas days.4.9.7.2Christianity4.2.2.1Ceremony
Bulu ɔbɔpʋcomp. ofBuluɔbɔpʋn.angel4.9.7.2Christianity4.9.2Supernatural being4.9.7.3Islam
Fadafádan.Catholic father4.9.7.2Christianity4.9.7.1Religious person
lɛ mbusuolɛ́ mbusuoFrom:Akanmbusuocomp. ofmbusuo1v.animal sacrificeAkʋ bada aba wa sʋ bahɔ kufa bɛyɛlɛ mbusuo. Certain ones have called fetish so they have bought a sheep and they are going to remove the curse, sacrifice it.Ahandɛn bʋdɛ mbusuo lɛ sʋ bɛɛ ɔhaa mayɔ ndɔ ndɛ. The elders are going to offer sacrifices so they have said that no one should go to farm.Ɔtsɩ amʋ lɛ da ɔyasʋbi amʋ wa, ba mʋ́ mbusuo, sʋ asʋn lata.The woman invoked a curse on the young and they have removed the curse so the case is finished.4.9.7.2Christianity4.9.5.5Offering, sacrifice4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism
mpaɩmpáɪ From:Akanmpaen.prayerBɔ mpaɩ ánɩ́ Bulu ɔha anɩ nkpa tɩntɩn. Pray that God should give us long life.Bulu dɛ anɩ mpaɩtɔ nu sʋ, alaha nyankpʋ detswie ha anɩ.God is hearing our prayers so it is raining for us.Bɔ mpaɩ fɛɛ onya ɔdɩkpa wanklaan.Pray that he should get a good resting place.4.9.5.2Pray4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism comp.bɔ mpaɩpray
Okristoyinokrístoyĩʔpl.Akristofɔpropn.a ChristianƖlehian ánɩ́ Okristoyin obétsia nkpa fɛ alɩ amʋʋ Kristo letsia amʋ.It is necessary that a Christian should live as Christ lived.Ha fʋ tsiatɔ ɩlɩan Kristo, mɛnɩ aha bʋmɛtɩ fʋ Okristoyin lalalahɛ.Let your life be like Christ, so that people will not call you a bad Christian.4.9.7.2Christianity
oyikpalihɛoyik͡palíhɛpl.nyikpalihɛcomp. ofoyi 1kpali1-hɛn.a crossBɛda Yesu manta oyikpalihɛsʋ, olowu pʋ hɔ aha fɛ́ɛ́ nkpa.Jesus was nailed on to the cross, He died and saved all people.cfasenduacross4.9.7.2Christianity
ɔbʋnsamɔbʊnsám pl.abʋnsamFrom:Akanɔbʋnsamn.Satan; evil spiritƆhagyiɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ lalahɛ a, ɔbʋnsam mʋ bi ogyi. Every person that does evil, is Satan's child.cfɔŋɛ lalahɛevil spirit4.9.7.2Christianity4.9.4.2Demon possession4.9.2Supernatural being4.9.7.3Islam
ɔlɛpʋɔlɛpʊ́der. of3ɔ- -pʋn.one who takes you out of troubleƆlɛpʋ gyi ɔha ánɩ́ ɔtɛlɛ fʋ tsu ɩkplan ntɛɛ asʋntɔ.A saviour is one who takes you out of trouble or a tight place.Anɩ ɔlɛpʋ gyi anɩ wie Yesu Kristo.Our saviour is our Lord Jesus Christ.cf3rescue4.4.4.4Save from trouble4.9.7.2Christianity
ɔŋɛ lalahɛcomp. ofɔŋɛ 2lalahɛn.evil spiritcfɔbʋnsamevil spirit4.9.7.2Christianity4.9.4.2Demon possession4.9.7.3Islam
Ɔŋɛ Wankɩhɛcomp. ofɔŋɛ 2wankɩhɛ 2n.Holy SpiritOkristoyin okugyiɔkʋ lehian ánɩ́ obénya Ɔŋɛ Wankɩhɛ.Every Christian needs to get the Holy Spirit.4.9.7.2Christianity4.9.2Supernatural being
ɔsɔfɔɔsɔ́fɔ(H) pl.asɔfɔFrom:Akanɔsɔfɔn.pastor; priest; used only of ChristiansƆsɔfɔ amʋ lɛblɩ asʋn amʋ wanklaan, wa anulɛ. The pastor spoke well, it was good to listen to.Ɔsɔfɔ akʋ bʋ bʋ alɛ, akʋ ɛ bʋ mʋ́ alɛ.Some pastors are good, some too are not good.4.9.7.2Christianity4.9.7.1Religious person
ɔsʋsʋɔsʊ́sʊ́ n.1upper portion of somethingƆsʋlʋ ánɩ́ ɔtɩnɛkʋ lɔfʋa dʋn ɔtɩnɛkʋ a, ɔtɩnɛ amʋʋ lɔfʋa amʋ gyi ɔsʋsʋ. Land that one place is higher than another place, the higher place is ɔsʋsʋ.Q (abansʋrʋtɔ): "Nkɩ Papa mɛ?" A: "Ɔbʋ ɔsʋsʋ."Q:(in a multi-storey house) "Where is Father?" A: "He's upstairs."8.5.2.4Upcomp.onopi sʋsʋpʋupper lipder.ɔsʋsʋʋsʋvery highsʋsʋpʋ1upper2northern direction3heavenBulu iwie ogyikpa ɩnʋ bʋ ɔsʋsʋ. God's kingdom is in heaven.Antasɩ1 4earth4.9.7.2Christianity4.9.6Heaven, hell4.9.7.3Islam
tswɩtswɩt͡sʷɪt͡sʷɪn.contribution to a causeAnɩtɛka tswɩtswɩ pʋ la anɩ wulu.We pay taxes to improve our town.cftswɩ 1throw2.6.6.3Funeral4.9.7.2Christianity6.8.6Money6.8.8Tax4.9.7.3Islam4.3.4.5Share with