4.9.7.3. Islam

akpaak͡pan.1mat5.1.1.3Bed2muslim prayer mat4.9.5.2Pray4.9.7.3Islam
ayɩfʋrɔayɪfʊrɔ́ʔFrom:Akanayɩfʋrɔn.a Christian weddingƆtsɩ anfɩ bɔ́bwɛ mʋ ayɩfʋrɔ amʋ megyi nkɛnsa bekina mʋ.This wedded woman did not last for three days before being divorced.4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam2.6.1.2Wedding
bɔ mpaɩcomp. ofmpaɩ1 1v.to pray4.9.5.2Pray4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism
Bulu ɔbɔpʋcomp. ofBuluɔbɔpʋn.angel4.9.7.2Christianity4.9.2Supernatural being4.9.7.3Islam
lɛ mbusuolɛ́ mbusuoFrom:Akanmbusuocomp. ofmbusuo1v.animal sacrificeAkʋ bada aba wa sʋ bahɔ kufa bɛyɛlɛ mbusuo. Certain ones have called fetish so they have bought a sheep and they are going to remove the curse, sacrifice it.Ahandɛn bʋdɛ mbusuo lɛ sʋ bɛɛ ɔhaa mayɔ ndɔ ndɛ. The elders are going to offer sacrifices so they have said that no one should go to farm.Ɔtsɩ amʋ lɛ da ɔyasʋbi amʋ wa, ba mʋ́ mbusuo, sʋ asʋn lata.The woman invoked a curse on the young and they have removed the curse so the case is finished.4.9.7.2Christianity4.9.5.5Offering, sacrifice4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism
mpaɩmpáɪ From:Akanmpaen.prayerBɔ mpaɩ ánɩ́ Bulu ɔha anɩ nkpa tɩntɩn. Pray that God should give us long life.Bulu dɛ anɩ mpaɩtɔ nu sʋ, alaha nyankpʋ detswie ha anɩ.God is hearing our prayers so it is raining for us.Bɔ mpaɩ fɛɛ onya ɔdɩkpa wanklaan.Pray that he should get a good resting place.4.9.5.2Pray4.9.7.2Christianity4.9.7.3Islam4.9.7.7Animism comp.bɔ mpaɩpray
nkrambofɔŋkrambofɔsg.nkramboyinFrom:Akannkramofʋn.MuslimNkrambofɔ bʋtɔyɔ asɔrɩ Fieda.Muslims go to church on Fridays.Nkrambofɔ bʋtekle liga wa dʋbɩ.Muslims like putting on robes..4.9.7.3Islam
ɔbʋnsamɔbʊnsám pl.abʋnsamFrom:Akanɔbʋnsamn.Satan; evil spiritƆhagyiɔha ánɩ́ ɔtɔbwɛ lalahɛ a, ɔbʋnsam mʋ bi ogyi. Every person that does evil, is Satan's child.cfɔŋɛ lalahɛevil spirit4.9.7.2Christianity4.9.4.2Demon possession4.9.2Supernatural being4.9.7.3Islam
ɔŋɛ lalahɛcomp. ofɔŋɛ 2lalahɛn.evil spiritcfɔbʋnsamevil spirit4.9.7.2Christianity4.9.4.2Demon possession4.9.7.3Islam
ɔsʋsʋɔsʊ́sʊ́ n.1upper portion of somethingƆsʋlʋ ánɩ́ ɔtɩnɛkʋ lɔfʋa dʋn ɔtɩnɛkʋ a, ɔtɩnɛ amʋʋ lɔfʋa amʋ gyi ɔsʋsʋ. Land that one place is higher than another place, the higher place is ɔsʋsʋ.Q (abansʋrʋtɔ): "Nkɩ Papa mɛ?" A: "Ɔbʋ ɔsʋsʋ."Q:(in a multi-storey house) "Where is Father?" A: "He's upstairs."8.5.2.4Upcomp.onopi sʋsʋpʋupper lipder.ɔsʋsʋʋsʋvery highsʋsʋpʋ1upper2northern direction3heavenBulu iwie ogyikpa ɩnʋ bʋ ɔsʋsʋ. God's kingdom is in heaven.Antasɩ1 4earth4.9.7.2Christianity4.9.6Heaven, hell4.9.7.3Islam
sɛbɛsɛ́bɛ pl.asɛbɛAkansɛbɛamuletn.amulet made by MuslimsAsumafɔ akʋ bʋtɔwa sɛbɛ. Some juju practitioners wear amulets.Mʋ asɛbɛ amʋ ɔma o, bada mʋ.With all his amulets, he has been beaten.4.9.7.3Islam4.9.8Religious things
tswɩtswɩt͡sʷɪt͡sʷɪn.contribution to a causeAnɩtɛka tswɩtswɩ pʋ la anɩ wulu.We pay taxes to improve our town.cftswɩ 1throw2.6.6.3Funeral4.9.7.2Christianity6.8.6Money6.8.8Tax4.9.7.3Islam4.3.4.5Share with