5.2.1.5. Serve food

ɔlɛpɛɔlɛpɛ(H) pl.nlɛpɛn.1bowl made of clayBʋtɔpʋ fufu wa ɔlɛpɛtɔ gyi. Ɩsɩ bʋtɔpʋ pwɛ mʋ́. They always put fufu in a bowl to eat. They use clay to make it (the bowl).6.6.2.4Working with clay5.2.2.8Eating utensil5.2.1.5Serve food2a group of families within a clan4.1.9.8Family, clan