7.7.7. Mark

plebiplébîʔ pl.aplebin.1scarMɩa oyin anfɩ anɩlɔkɔ, sʋ nɛdɩnka mʋ plebi.This man and I we fought so I scarred him.Plebi dɩn mɩ owunfinsʋ ansɩtɔ.There is a scar on my forehead.2.1.4Skin7.9.1Damage2to mark something in order to recognize itOyin amʋ lɛha mʋ ɔbwɩ amʋ plebi, mɛnɩ owun mʋ a, ɔbɛ́bɩ mʋ. The man has marked his animal so that should he see it he will know it.cfhɩɛ nsʋ 1notice7.7.7Mark6.3.1Domesticated animal