8.1.5.8. Exact

kpeink͡péĩ́ː adv.at the exact timeYinki ba donyɔtɔ kpein. Come back here at exactly two o'clock.8.4.1.2.3Time of the day8.1.5.8Exact
pɛpɛɛpɛpɛ́pɛ́ːpɛ́ der. of1REDUP2adv.exactlyƆlɔbwɛ mʋ agyʋma amʋ pɛpɛɛpɛ. He did his work exactly right.Atɔ amʋʋ lɔfwɩ amʋ pɛpɛɛpɛ nɩ.That is exactly the lost things.8.1.5.8Exact