kɛntɛkɛntɛʔ pl.akɛntɛn. a carrying bag; a pocketNapʋ tɔkʋ wa mɩ kɛntɛtɔ, lɛ mʋ́ ba mɩ. Megyi mɩ atadɩɛ kɛntɛtɔ, mboun kɛntɛ sʋra atɔ amʋtɔ. I have put something in my bag, remove it and bring it to me. It isn't in my pocket, but in the carrying bag.cfkotokuobag6.7.7.1Bag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *