bɛnsɩbɛ́nsɪʔpl.abɛnsɩFrom:Engbasinn.basinNɩ fɛba a, hɔ bɛnsɩ gyi atɔ pʋ́ bɛnsɩ sʋra atɔ ba mɩ. When you come, buy a food bowl and a carrying basin for me.cfblanwɛpan6.7.3Carrying tool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *