kɛkɛ1kɛ́kɛ́ʔ cflɩanadj.sameAmʋ́ swɩtɔ gyi kɛkɛ. They are the same height.Mɩa mɩ pio ayɔ oli Ntumda a, ɔlɛnatɩ si mɩ. Tamɛ, nɛsrɩ yɔtʋ mʋ Tepo. Anɩ fɛ́ɛ́ anɩlowie Ntumda kɛkɛ. My brother/sister and I were going to a funeral in Ntumda. He left before I did, but I ran and caught up to him in Tepo. We got to Ntumda at the same time.Antɔtsandifferent8.3.5.2.1Same

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *