kʋsʋ lɩɩ X sʋkʊ́sʊ́ lɪ́ɪ́ ... sʊph. v. ofkʋsʋ lɩɩph. v. ofkʋsʋ1lɩɩ 1-sʋ 1v.to resist XMlɩ kʋsʋ lɩɩ Ɔbʋnsam , mɛnɩ ɔbɛ́srɩ natɩ mlɩ wa. Resist Satan so that he will he will run away from you.4.5.4.6Rebel against authority

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *