kpakpa2k͡pák͡pader. ofkpa2 5REDUP1v.to rub something offƆdɔtɔpʋ ɔkʋ dɛ adamantsu kpakpa lɛ mʋ ɩwɩ.A certain farmer is rubbing red ants off his body.cfkpita 2rub7.7.5Rub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *