1fɛ́ʔ(H) v.to sellFɛ́ mʋ́ fɛ́ɛ́. You will sell it all.Ndɛ atɔ fɛ biasʋ. I am selling things at the market.Nɛfɛ mɩ kpoli lɛ mʋ́ nkpokployisʋ, an mʋ́ ha kpoli ahɔpʋ. I shelled my maize and removed the cobs in order to sell it to a maize dealer.6.8.4.2Sellder.atɔ ɔfɛpʋtrader

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *