blɩ2blɪ́v.to speakƆlɛblɩ ánɩ́ ɔbɛ́ba, saa ɔdɛ mɩ mlɛ; sʋ ɔmɛba.He said that he would come, unexpectedly he was deceiving me so he didn't come.Ɔha ánɩ́ ɔblɔ tɔkɔsɩ kɩta mʋ a, tɛblɩ asʋnkpan.A person who gets angry often, says evil words.blɩ mbɛɛ, nɔ́yɔ ndɔ.I said, I say I will go to farm.cfbɛɛsay3.5.1Saycomp.kpɛ mblɩirritateder.blɩbijoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *