ɔpʋ ɔnɔɔpʊ ɔnɔ́comp. ofɔpʋɔnɔ 4n.seashoreNɩ fɔ́yɔ Nkran a, ma yɔ ɔpʋ ɔnɔ Branda, tsufɛ ɔpʋ bɛ́talɩ kɩta fʋ.If you go to Accra, don't go to the beach on Tuesdays, because you may drown (Lit: sea may catch you).1.3.1.1Ocean, lake

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *