wad̶ibid̶aadv.aún; todavíaKoaid̶a b̶ʌ bẽrã mʌ̃ kimara wad̶ibid̶a kãĩ tab̶ʌa. Como mi esposo es tan perezoso está dormido todavía.más enfático que 'wad̶i'

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *