Browse Ntcham


a
b
c
d
f
g
gb
i
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
p
s
t
u
w
x
y

t


tūtuǹ, tútúǹ, tútúǹvoirditutundi
tūū, tùutī, tūū
tuubaconversion to Islam.
túuń, tūuntí, túuńtú:ń, tū:n̄tɩ́, tú:ńfixer des choses sur un bâton, filer;skew, fix things onto a stick, threadM-naan túuń ndim.Ma grand-mère file des perles.My grand-mother threaded the beads.Yaau túuń tinan ŋkpaa pu.Yao a embroché la viande sur des bâtonnets.Yao skewered the meat on sticks.voirditúundi
túuǹ, tūuntí, túuǹtú:ǹ, tū:n̄tɩ́, tú:ǹv. tr.surprendre; prendre à l'improviste;surprise, catch unawaresU dūu túuǹ-mi.Il m'a pris à l'improviste.He picked me up unexpectedly.voirditúuǹdi
túutí, tūutí, túutìtū:tɩ́, tū:tɩ́, tú:tɩ̀v. tr.1décharger un objet porté sur la tête.put down a load from the head.M-bɔɔ, dāá túutí-mi ḿ ŋùŋfìAmi, viens me décharger pour que je me reposeFriend, come and help me to get this load down for restanttúń, tūntí, túǹ 12remove what was skewered
tuutuutuu